WITAJ NA STRONIE GOPS W OSTASZEWIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostaszewie
ma przyjemność zaprosić Państwa do zapoznania się z niniejszym serwisem internetowym.
Wierzymy, że stanie się on dla Państwa cennym źródłem informacji o pracy naszej instytucji.

 

 

INFORMACJA
DLA RODZIN CHCĄCYCH WESPRZEĆ RODZINY
PRZEŻYWAJĄCE TRUDNOŚCI W ZAKRESIE OPIEKI I WYCHOWANIA DZIECI

Działania rodzin wspierających określa art. 29 - 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 z późń. Zm.)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostaszewie zaprasza do współpracy rodziny, które chciałyby zostać rodzinami wspierającymi rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy uzależnione są od potrzeb rodziny i mogą dotyczyć m.in.:

 • organizowania czasu wolnego dzieciom z rodzin wspieranych,
 • wypracowania nawyku wspólnego spędzania czasu przez członków rodziny,
 • pomocy dzieciom w nauce,
 • udzielania wskazówek w takich kwestiach, jak: gotowanie, sprzątanie, utrzymanie higieny osobistej, racjonalne prowadzenie budżetu domowego i gospodarstwa domowego,
 • udzielania rad dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych.

Rodzina wspierająca nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu pełnienia tej funkcji, ale może otrzymywać zwrot niektórych kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.

Rodzinę wspierającą ustanawia się po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego.

Z rodziną wspierającą zawierana jest umowa, która określa zasady wspierania, a także możliwość zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

Aby zostać rodziną wspierającą należy:

 1. złożyć wniosek w tej sprawie w GOPS w Ostaszewie (wzór w załączeniu);
 2. wyrazić zgodę na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego GOPS w Ostaszewie;
 3. uzyskać pozytywną opinię Kierownika ośrodka pomocy społecznej;
 4. odbyć bezpłatne szkolenie organizowane przez ośrodek pomocy społecznej;
 5. podpisać umowę która określa zasady wspierania, a także możliwość zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.
 6. Do pobrania: Wzór wniosku

szlachetna logoKierownik i Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostaszewie, składają podziękowania całemu Zespołowi Szlachetnej Paczki Nowy Dwór Gdański, a w szczególności Panu Marcinowi Sionkowskiemu, za ogromne zaangażowanie w udzieleniu pomocy rodzinom z terenu gminy Ostaszewo wytypowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy i darczyńców, rodziny otrzymały paczki na miarę ich marzeń i potrzeb.Chcemy wyrazić ogromne uznanie za wsparcie udzielone naszym mieszkańcom.

 

 

godlo kopia 1610446394

Wojewoda Pomorski  przyznał Gminie Ostaszewo środki finansowe z Funduszu Pracy na dofinansowanie do wynagrodzenia dla asystentów rodziny na rok 2022 w wysokości 2250,00 zł. Celem dofinansowania jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem”, co czyni asystenta rodziny ważnym ogniwem w systemie wsparcia rodzin.

Dofinansowanie: 2250,00 zł

Całkowita wartość zadania: 2750 zł

kartka BN 2022

images 

 1. (OPL)Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostaszewie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2021 r. – październik 2022 r.
 2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
  • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe);
  • skrobiowe (makaron jajeczny)
  • mleczne (mleko UHT),
  • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, filet z makreli w oleju),
  • cukier (cukier biały),
  • tłuszcze (olej rzepakowy),
 3. Pomoc żywnościowa trafiła do 374 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z województwa pomorskiego
 4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
  • 11,5556 ton żywności;
  • 1780 paczek żywnościowych;
  • 0 posiłków
 5. W ramach Podprogramu 2021 realizowaliśmy również działania towarzyszące skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej. W ramach tych działań przeprowadziliśmy łącznie 1 warsztat edukacyjny, w którym wzięło udział 9 osób
 6. Rodzaje warsztatów:
  • Edukacji ekonomicznej - 1 spotkanie dla 9 uczestników
  • Dietetyczno - żywieniowe - 0 spotkań dla 0 uczestników
  • Kulinarne - 0 spotkań dla 0 uczestników
  • Niemarnowania żywności - 0 spotkań dla 0 uczestników

baner program 02

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie luty 2023 do sierpnia 2023, a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  luty 2023- sierpień 2023

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności w Elblągu [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i pomorskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,   1707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1320,00 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 1. Sposób kwalifikacji:

OPL kwalifikuje osoby do uczestnictwa w PO PŻ:

- przy współpracy z ośrodkami pomocy społecznej,

- samodzielnie - wyłącznie osoby bezdomne.

 1. OPL zakwalifikuje osoby potrzebujące na podstawie skierowań Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 lub samodzielnie, wyłącznie osoby bezdomne, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 6.

  ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

 ( niniejsze zapytanie  ma formę  rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

Rodzaj zamówienia: usługa schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Ostaszewo

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

I. Opisany przedmiot zamówienia:

1. Świadczenie pomocy w postaci schronienia dla osób bezdomnych w postaci:

a) tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych,

b) schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

2. Każdorazowe umieszczenie osoby, o której mowa w pkt. 1 odbywać się będzie odpowiednio na podstawie skierowania oraz indywidualnej decyzji administracyjnej o przyznaniu pomocy w formie tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, wydanej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostaszewie.

3. Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do skalkulowania kosztów za jedną dobę pobytu w placówce uwzględniając okres świadczenia usługi, formę świadczonej usługi oraz zakres usługi zgodnie z normami minimalnymi określonymi w  Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi  i ogrzewalni (Dz. U. Z 2018 r. poz. 896).

4. Liczba osób wymagających udzielenia schronienia w trybie art. 48 a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm) w każdej z wymienionych  w niniejszym zapytaniu formach, uzależniona jest od aktualnych potrzeb Zamawiającego w tym zakresie.

5. Zamawiający zastrzega, aby oferent był umieszczony w rejestrze placówek udzielających tymczasowego schronienia – prowadzonym przez odpowiedniego miejscowo Wojewodę.

6. Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 10 dnia następnego miesiąca z wyłączeniem miesiąca XII, za który rozliczenie następować będzie do 25 grudnia 2023 b r.

– zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury do GOPS w Ostaszewie.

– podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę faktury z załączonym imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia;

7. Z wybranym oferentem Ośrodek podpisze umowę określając prawa i obowiązki stron umowy, w tym zapewnienie gotowości do przyjęcia osób kierowanych przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostaszewie w roku 2023.

II. Termin realizacji zamówienia:

od stycznia  2023 r.do 31 grudnia 2023  r.

III. Opis kryteriów wyboru wykonawcy:

a) najniższa cena za dzień usługi zaoferowana przez oferenta – waga kryterium 70%

b) dogodne umiejscowienie schroniska (teren województwa pomorskiego - najbliższa lokalizacja)

- waga kryterium 30%

IV. Warunki realizacji zamówienia:

1) Podmiot składający ofertę na schroniska dla bezdomnych, zobowiązany jest do zapewnienia osobom, o których mowa w pkt. 1, następującego zakresu usług:

a) całodobowego schronienia z zapewnieniem własnego łóżka i pościeli (materac, poduszka, kołdra lub koc i poszwy oraz prześcieradło) oraz stałego dostępu do WC i łazienki z ciepłą i zimną wodą;

b) trzy posiłki dziennie;

c) środków czystości i higieny osobistej, a w razie potrzeby środki do odwszawiania;

d) niezbędnego ubrania odpowiedniego do pory roku;

e) pomocy w sprawach formalno-prawnych, w tym wyrobienie dowodu osobistego, rejestracja w urzędzie pracy, zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, ustalenie stopnia niepełnosprawności, itp. – zgodnie z kompetencjami i zasobami ludzkimi;

f) zapewnienia podstawowych lekarstw dostępnych bez recepty i środków opatrunkowych oraz dostępu do lekarza pierwszego kontaktu;

g) prowadzenie pracy socjalnej i zajęć aktywizacyjnych.

4) Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej ze schronienia.

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu.

6) Miejscem realizacji zamówienia jest miejsce udzielenie schronienia.

V.  Klauzula informacyjna

 • Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO).
 • Administratorem danych jest  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostaszewie.
 • Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Cel przetwarzania danych: postępowanie w sprawie zamówienia: usługa schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Ostaszewo

VI. Sposób, miejsce oraz termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, na załączonym formularzu ofertowym w siedzibie ośrodka, za pośrednictwem poczty,  lub poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

lub za pomocą e-puap.

2) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia (godziny): 22 grudnia do godziny 15.00

3) Stawkę należy podać w „Formularzu Ofertowym”.

4) Wykonawca określi stawkę brutto za wykonanie przedmiotowego zadania.

5) Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych.

VII. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest:

 Edyta Parzątka-Lipińska- tel. 55-247-15-61

IX. Załączniki do zapytania ofertowego:

- Formularz ofertowy >>>

- Załączniki >>>

Edyta Parzątka-Lipińska

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostaszewie