kartka święta

logo MRiPS png

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostaszewie informuje, iż w związku z przyznaniem dotacji z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach Funduszu Solidarnościowego rozpoczyna realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Program adresowany jest:
1. do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
2. osobom niepełnosprawnym posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie równoważne, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Zgodnie z treścią Programu usługi asystencji osobistej osoby niepełnosprawnej muszą być realizowane zgodnie z zakresem czynności, który stanowi załącznik nr 8 do Programu.

Korzystanie z usługi asystencji osobistej osoby niepełnosprawnej jest bezpłatne.
Usługę asystencji osobistej będą mogły wykonywać wyłącznie osoby spełniające następujące wymogi:
• osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,
• osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu,
• osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej oraz spełniają powyższe wymogi.
Usługa asystencji osobistej może być realizowana przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym przez tą samą osobę maksymalnie do 12 godzin na dobę. Do czasu realizacji usługi asystencji osobistej nie wlicza się czasu dojazdu do i od uczestnika.
Forma zatrudnienia asystentów – umowa cywilnoprawna (zlecenie).
Kwalifikacja odbywa się na podstawie złożonej wraz załącznikami „Karty zgłoszenia do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, wraz z wszystkimi załącznikami zamieszczonymi poniżej.


Więcej informacji na temat programu, można uzyskać:
• osobiście, w siedzibie GOPS w Ostaszewie, ul. Kościuszki 11
• telefonicznie, pod numerem 55 247 15 61, 55  619 58 95

aoon plakat 2023

Pliki do pobrania:
1. Karta zgłoszenia - załącznik nr 7 do programu >>>
2. Formularz oświadczenia o wyborze osoby wskazanej na asystenta – załącznik nr 1 >>>
3. Zakres czynności – załącznik nr.8 do programu >>>
4. Klauzula informacyjna, RODO - GOPS Ostaszewo >>>
5. Klauzula informacyjna, RODO - załącznik nr 12 do programu >>>

zus plakatZłóż wniosek o 500 plus w apliakcji mZUS

 • prosty sposób na złożenie wniosków o świadczenia dla rodziny
 • szybka informacja o Twoim wniosku
 • wygodny dostęp do danych o wypłacie Twoich świadczeń
 • powiadomienia z ZUS o okresach świadczeniowych
 • wiadomości, które pojawiły się na Twoim profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

Bezpłatna aplikacja mZUS jest dostępna w sklepach Google Play i App Store

Wnioski oświadczenie wychowawcze 500 plus na nowy okres świadczeniowy można składać od 1 lutego

logo MRiPS png

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostaszewie przygotowuje się do przystąpienia do programu „Opieka Wytchnieniowa – edycja 2023”, którego  celem jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną – dorosłą lub dzieckiem. Usługa ma za zadanie umożliwić opiekunowi (np.) odpoczynek, wyjście z domu, załatwienie spraw - w czasie gdy opiekę nad osobą zależną przejmie „opieka wytchnieniowa”. 

Osoby zainteresowane skorzystaniem z ww. formy wsparcia prosimy  o kontakt osobisty lub telefoniczny  z  Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ostaszewie  pod numerem telefonu 55/247-15-61 w terminie do 28 lutego br. do godziny 15.30.  Chętnie udzielimy Państwu dodatkowych informacji o programie (dostępnych również pod adresem Programy realizowane w ramach Funduszu Solidarnościowego - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)  .

Poszukujemy również osób chętnych do świadczenia usług opieki wytchnieniowej na rzecz opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Zakłada się realizację usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć:

- osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/ pielęgniarka  lub innym, zapewniającym realizację usług opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej

lub

- osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne , udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy / opieki osobom niepełnosprawnym.

Osoby chętne prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ostaszewie.

 ow plakat 2023

INFORMACJA
DLA RODZIN CHCĄCYCH WESPRZEĆ RODZINY
PRZEŻYWAJĄCE TRUDNOŚCI W ZAKRESIE OPIEKI I WYCHOWANIA DZIECI

Działania rodzin wspierających określa art. 29 - 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 z późń. Zm.)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostaszewie zaprasza do współpracy rodziny, które chciałyby zostać rodzinami wspierającymi rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy uzależnione są od potrzeb rodziny i mogą dotyczyć m.in.:

 • organizowania czasu wolnego dzieciom z rodzin wspieranych,
 • wypracowania nawyku wspólnego spędzania czasu przez członków rodziny,
 • pomocy dzieciom w nauce,
 • udzielania wskazówek w takich kwestiach, jak: gotowanie, sprzątanie, utrzymanie higieny osobistej, racjonalne prowadzenie budżetu domowego i gospodarstwa domowego,
 • udzielania rad dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych.

Rodzina wspierająca nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu pełnienia tej funkcji, ale może otrzymywać zwrot niektórych kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.

Rodzinę wspierającą ustanawia się po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego.

Z rodziną wspierającą zawierana jest umowa, która określa zasady wspierania, a także możliwość zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

Aby zostać rodziną wspierającą należy:

 1. złożyć wniosek w tej sprawie w GOPS w Ostaszewie (wzór w załączeniu);
 2. wyrazić zgodę na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego GOPS w Ostaszewie;
 3. uzyskać pozytywną opinię Kierownika ośrodka pomocy społecznej;
 4. odbyć bezpłatne szkolenie organizowane przez ośrodek pomocy społecznej;
 5. podpisać umowę która określa zasady wspierania, a także możliwość zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.
 6. Do pobrania: Wzór wniosku

szlachetna logoKierownik i Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostaszewie, składają podziękowania całemu Zespołowi Szlachetnej Paczki Nowy Dwór Gdański, a w szczególności Panu Marcinowi Sionkowskiemu, za ogromne zaangażowanie w udzieleniu pomocy rodzinom z terenu gminy Ostaszewo wytypowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy i darczyńców, rodziny otrzymały paczki na miarę ich marzeń i potrzeb.Chcemy wyrazić ogromne uznanie za wsparcie udzielone naszym mieszkańcom.

 

 

godlo kopia 1610446394

Wojewoda Pomorski  przyznał Gminie Ostaszewo środki finansowe z Funduszu Pracy na dofinansowanie do wynagrodzenia dla asystentów rodziny na rok 2022 w wysokości 2250,00 zł. Celem dofinansowania jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem”, co czyni asystenta rodziny ważnym ogniwem w systemie wsparcia rodzin.

Dofinansowanie: 2250,00 zł

Całkowita wartość zadania: 2750 zł

kartka BN 2022