z okazji bozego narodzenia duzo zdrowiaa 002

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostaszewie przygotowuje się do przystąpienia do programu „Opieka Wytchnieniowa – edycja 2024”, którego  celem jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną – dorosłą lub dzieckiem. Usługa ma za zadanie umożliwić opiekunowi (np.) odpoczynek, wyjście z domu, załatwienie spraw - w czasie gdy opiekę nad osobą zależną przejmie „opieka wytchnieniowa”. 

Osoby zainteresowane skorzystaniem z ww. formy wsparcia prosimy  o kontakt osobisty lub telefoniczny  z  Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ostaszewie  pod numerem telefonu 55 247-15-61 w terminie do 15 listopada br. do godziny 15.30.  Chętnie udzielimy Państwu dodatkowych informacji o programie. Informacje dotyczące aktualnie realizowanych programów. Są one dostępne na stronie internetowej Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych .

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostaszewie, ogłasza zapytanie ofertowe.

Rodzaj zamówienia: usługa schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Ostaszewo

Pałna treść zapytania do pobrania >>>

Załączniki do pobrania >>>

 

baner zywnosc 2027

Podprogram 2023 FEPŻ

(Fundusz Europejski Pomocy Żywnościowej)

(2021-2027)

 

 CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie:

grudzień 2023 r. do październik 2024 r.

 

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Bank Żywności w Elblągu do (OPL)Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostaszewie,  który przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 

Kryteria kwalifikowalności osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej

Pomocą żywnościową w Programie mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901 i 1693) i których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,

tj. 1 823,60 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 410,00 PLN dla osoby w rodzinie.

 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

 

bank zywnosci elb

Bank Żywności w Elblągu zwraca się z prośbą o pomoc w pozyskaniu od rolników z Państwa gminy nadwyżek płodów rolnych, których nie sprzedadzą. Chodzi nam o ziemniaki, warzywa, owoce.

Możemy sami przywieźć po informacji telefonicznej (tel. 55 648 66 11, w godz. 8.00 – 14.00).

Mamy sporą grupę podopiecznych – naszych i współpracujących organizacji, w szczególności samotnych osób starszych, którym bardzo potrzebna jest pomoc żywnościowa. Mamy również pod opieką placówki prowadzące dożywianie osób starszych i niepełnosprawnych, a także osób w kryzysie bezdomności, które również bardzo potrzebują naszej pomocy. Każda ilość warzyw czy owoców będzie dobrze wykorzystana.

Wszystkie otrzymane produkty są dokumentowane: darczyńcom możemy przekazać informację, do kogo podarowana przez nich żywność trafiła.

Mamy nadzieję, że dzięki państwa pośrednictwu uda się pomóc wielu osobom i rodzinom będącym w potrzebie.

 

Teresa Bocheńska

Prezes Zarządu Banku Żywności w Elblągu

 

aoon

Wstępna rekrutacja do programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostaszewie zaprasza osoby zainteresowane udziałem w programie pn. "Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością" - edycja 2024 do zgłoszenia swojego udziału w ww. działaniu.

Wcześniejsze zgłoszenia pozwolą adekwatnie do potrzeb osób zamieszkałych na terenie Gminy Ostaszewo zabezpieczyć środki finansowe na rok 2024 r.

Głównym celem programu AOON jest wprowadzenie usług asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnością jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami programu są:

 1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadającym orzeczenie:
  1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem. Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

Asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej mogą zostać osoby:

6 sierpnia wygasły przepisy, na podstawie których z mocy prawa wydłużony został okres obowiązywania orzeczeń o niepełnosprawności lub jej stopniu.

Dotyczy to orzeczeń, których termin ważności upłynął w czasie pandemii (a dokładnie od 8 marca 2020 r. do 5 sierpnia 2023 r.), ale został przedłużony na podstawie tzw. przepisów covidowych.

Orzeczenia te będą traciły ważność stopniowo, w trzech terminach, w zależności od tego, kiedy pierwotnie miały utracić swoją ważność. Pierwszy termin upłynie 31 grudnia tego roku. Osoby, które posiadają przedłużone orzeczenia, będą musiały wystąpić o wydanie nowego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Orzeczenie straci ważność!

Orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, których termin ważności będzie upływał po 6 sierpnia 2023 r. nie będą już przedłużane z urzędu. Ich ważność skończy się w terminie określonym w orzeczeniu.
Orzeczenia, których termin ważności upłynąłby:

 1. 31 grudnia 2020 r. – zachowają ważność do 31 grudnia 2023 r.
 2. od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. – zachowają ważność do 31 marca 2024 r.
 3. od 1 stycznia 2022 r. do 5 sierpnia 2023 r. – zachowają ważność do 30 września 2024 r.

Przedłużone orzeczenia są ważne jednak nie dłużej niż do wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Nie trzeba czekać do wyznaczonych terminów. Wniosek o wydanie nowego orzeczenia możesz złożyć już teraz.

Orzeczenia, których termin ważności upłynął po 6 sierpnia 2023 r.
Orzeczenia te nie będą już wydłużane z mocy prawa. Aby otrzymywać dalej świadczenie należy uzyskać nowe orzeczenie. Następnie w terminie 3 miesięcy od jego wydania konieczne jest złożenia wniosku o świadczenie np. zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy czy dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego.

Świadczenie zostanie przyznane z wyrównaniem od miesiąca złożenia wniosku o  wydanie orzeczenia. Zasady te obowiązywały przed ogłoszeniem stanu epidemii i teraz ponownie będą miały zastosowanie.

 

baner program 02

W dniu 20 czerwca 2023 r. w Ostaszewie odbyły się działania towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus.

Działania w formie warsztatów niemarnowania żywności realizowane przez Bank Żywności w Elblągu odbyły się w formie stacjonarnej, wzięło w nich udział 14 osób.

Warsztaty przeprowadziła Pani Dorota Brzozowska  ze Stowarzyszenia „Wystarczy jeden uśmiech”.