( niniejsze zapytanie  ma formę  rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

Rodzaj zamówienia: usługa schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Ostaszewo

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

I. Opisany przedmiot zamówienia:

1. Świadczenie pomocy w postaci schronienia dla osób bezdomnych w postaci:

a) tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych,

b) schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

2. Każdorazowe umieszczenie osoby, o której mowa w pkt. 1 odbywać się będzie odpowiednio na podstawie skierowania oraz indywidualnej decyzji administracyjnej o przyznaniu pomocy w formie tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, wydanej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostaszewie.

3. Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do skalkulowania kosztów za jedną dobę pobytu w placówce uwzględniając okres świadczenia usługi, formę świadczonej usługi oraz zakres usługi zgodnie z normami minimalnymi określonymi w  Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi  i ogrzewalni (Dz. U. Z 2018 r. poz. 896).

4. Liczba osób wymagających udzielenia schronienia w trybie art. 48 a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm) w każdej z wymienionych  w niniejszym zapytaniu formach, uzależniona jest od aktualnych potrzeb Zamawiającego w tym zakresie.

5. Zamawiający zastrzega, aby oferent był umieszczony w rejestrze placówek udzielających tymczasowego schronienia – prowadzonym przez odpowiedniego miejscowo Wojewodę.

6. Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 10 dnia następnego miesiąca z wyłączeniem miesiąca XII, za który rozliczenie następować będzie do 25 grudnia 2023 b r.

– zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury do GOPS w Ostaszewie.

– podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę faktury z załączonym imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia;

7. Z wybranym oferentem Ośrodek podpisze umowę określając prawa i obowiązki stron umowy, w tym zapewnienie gotowości do przyjęcia osób kierowanych przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostaszewie w roku 2023.

II. Termin realizacji zamówienia:

od stycznia  2023 r.do 31 grudnia 2023  r.

III. Opis kryteriów wyboru wykonawcy:

a) najniższa cena za dzień usługi zaoferowana przez oferenta – waga kryterium 70%

b) dogodne umiejscowienie schroniska (teren województwa pomorskiego - najbliższa lokalizacja)

- waga kryterium 30%

IV. Warunki realizacji zamówienia:

1) Podmiot składający ofertę na schroniska dla bezdomnych, zobowiązany jest do zapewnienia osobom, o których mowa w pkt. 1, następującego zakresu usług:

a) całodobowego schronienia z zapewnieniem własnego łóżka i pościeli (materac, poduszka, kołdra lub koc i poszwy oraz prześcieradło) oraz stałego dostępu do WC i łazienki z ciepłą i zimną wodą;

b) trzy posiłki dziennie;

c) środków czystości i higieny osobistej, a w razie potrzeby środki do odwszawiania;

d) niezbędnego ubrania odpowiedniego do pory roku;

e) pomocy w sprawach formalno-prawnych, w tym wyrobienie dowodu osobistego, rejestracja w urzędzie pracy, zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, ustalenie stopnia niepełnosprawności, itp. – zgodnie z kompetencjami i zasobami ludzkimi;

f) zapewnienia podstawowych lekarstw dostępnych bez recepty i środków opatrunkowych oraz dostępu do lekarza pierwszego kontaktu;

g) prowadzenie pracy socjalnej i zajęć aktywizacyjnych.

4) Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej ze schronienia.

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu.

6) Miejscem realizacji zamówienia jest miejsce udzielenie schronienia.

V.  Klauzula informacyjna

  • Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO).
  • Administratorem danych jest  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostaszewie.
  • Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Cel przetwarzania danych: postępowanie w sprawie zamówienia: usługa schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Ostaszewo

VI. Sposób, miejsce oraz termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, na załączonym formularzu ofertowym w siedzibie ośrodka, za pośrednictwem poczty,  lub poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

lub za pomocą e-puap.

2) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia (godziny): 22 grudnia do godziny 15.00

3) Stawkę należy podać w „Formularzu Ofertowym”.

4) Wykonawca określi stawkę brutto za wykonanie przedmiotowego zadania.

5) Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych.

VII. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest:

 Edyta Parzątka-Lipińska- tel. 55-247-15-61

IX. Załączniki do zapytania ofertowego:

- Formularz ofertowy >>>

- Załączniki >>>

Edyta Parzątka-Lipińska

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostaszewie

dystrybucja zywnosci 10 2022

dystrybucja zywnosci 10 2022

Co to jest dodatek węglowy i komu przysługuje?
Przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).
Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

WAŻNE:
Wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Czy przyznanie dodatku uzależnione jest od kryterium dochodowego?
Nie.

Kto może złożyć wniosek?
W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Jaka jest wysokość dodatku?

Informujemy, że od dnia 2022-08-01

można składać  wnioski

o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego

oraz funduszu alimentacyjnego

na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2022/2023

 

Zgodnie z art. 20 ustawy o pomocy osobom  uprawnionym do alimentów

Informujemy, że żywność będzie wydawana w dniu 15.06.2022 r. od godziny 10.00- 12.00 w siedzibie Ośrodka.

Serdecznie zapraszamy

Informujemy, że wydawanie żywności odbędzie się w dniu 01 czerwca od godziny 10.00 do 13.00 w siedzibie Ośrodka.

Zapraszamy.

Informujemy, że wydawanie żywności odbędzie się w dniu 25.05.2022 r od godź 10.00 do 13.00 w siedzibie Ośrodka.