Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostaszewie informuje, że

w dniach 27 i 28 czerwca 2023 roku w godzinach 10.00-12.00 w Starej szkole (wejście boczną bramką przy sali gimnastycznej od strony głównej ulicy)

będzie wydawana żywność z Banku Żywności.

Następny termin przypada na 4 i 5 lipca 2023 roku w godzinach 10.00-12.00.

Prosimy zabrać dokumenty potwierdzające dochód netto (zaświadczenia, decyzje z rent emerytur), ponieważ będziemy wydawać nowe skierowania.

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTASZEWIE INFORMUJE, ŻE WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNYEGO, SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO, ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2023/2024 BĘDĄ PRZYJMOWANE

 

OD DNIA 1 LIPCA 2023R. W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny (czyli przy pomocy Platformy Informacyjno – Usługowej CSIZS Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na stronie www.wnioski.mpips.gov.pl, czyli za pośrednictwem tzw. emp@tii)

 

OD DNIA 1 SIERPNIA 2023R. W FORMIE TRADYCYJNEJ

DRUKI WNIOSKÓW BĘDĄ DO POBRANIA W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ OD DNIA 31 LIPCA 2023R. LUB NA STRONIE INTERNETOWEJ MINISTERSTWA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

 

Ponadto informujemy, że w przypadku, gdy osoba złoży wniosek o  ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego wraz z dokumentami:

  • do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.
  • od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.
  • od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

 W przypadku, gdy osoba złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z dokumentami:

  • do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.
  • od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.
  • od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.
  • od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

warsztaty zywnosc 06 2023

9 czerwiec 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostaszewie informuje, że w dniach 19 do 21 czerwca 2023 roku od 10.00-13.00 w Starej szkole ( wejście boczną bramką przy sali gimnastycznej od strony głównej ulicy)  będzie wydawana żywność z Banku Żywności. O kolejnych terminach wydawania żywności będziemy informować na bieżąco. Prosimy zabrać dokumenty potwierdzające dochód netto ( zaświadczenia, decyzje z rent emerytur) ponieważ będziemy wydawać nowe skierowania

W DNIU 2 MAJA 2023 ROKU

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTASZEWIE

BĘDZIE NIECZYNNY

kartka święta

logo MRiPS png

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostaszewie informuje, iż w związku z przyznaniem dotacji z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach Funduszu Solidarnościowego rozpoczyna realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Program adresowany jest:
1. do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
2. osobom niepełnosprawnym posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie równoważne, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Zgodnie z treścią Programu usługi asystencji osobistej osoby niepełnosprawnej muszą być realizowane zgodnie z zakresem czynności, który stanowi załącznik nr 8 do Programu.

Korzystanie z usługi asystencji osobistej osoby niepełnosprawnej jest bezpłatne.
Usługę asystencji osobistej będą mogły wykonywać wyłącznie osoby spełniające następujące wymogi:
• osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,
• osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu,
• osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej oraz spełniają powyższe wymogi.
Usługa asystencji osobistej może być realizowana przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym przez tą samą osobę maksymalnie do 12 godzin na dobę. Do czasu realizacji usługi asystencji osobistej nie wlicza się czasu dojazdu do i od uczestnika.
Forma zatrudnienia asystentów – umowa cywilnoprawna (zlecenie).
Kwalifikacja odbywa się na podstawie złożonej wraz załącznikami „Karty zgłoszenia do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, wraz z wszystkimi załącznikami zamieszczonymi poniżej.


Więcej informacji na temat programu, można uzyskać:
• osobiście, w siedzibie GOPS w Ostaszewie, ul. Kościuszki 11
• telefonicznie, pod numerem 55 247 15 61, 55  619 58 95

aoon plakat 2023

Pliki do pobrania:
1. Karta zgłoszenia - załącznik nr 7 do programu >>>
2. Formularz oświadczenia o wyborze osoby wskazanej na asystenta – załącznik nr 1 >>>
3. Zakres czynności – załącznik nr.8 do programu >>>
4. Klauzula informacyjna, RODO - GOPS Ostaszewo >>>
5. Klauzula informacyjna, RODO - załącznik nr 12 do programu >>>