WITAJ NA STRONIE GOPS W OSTASZEWIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostaszewie
ma przyjemność zaprosić Państwa do zapoznania się z niniejszym serwisem internetowym.
Wierzymy, że stanie się on dla Państwa cennym źródłem informacji o pracy naszej instytucji.

 

 

02 05.2024

 

godlo kopia 1610446394

Wojewoda Pomorski  przyznał Gminie Ostaszewo środki finansowe z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny oraz na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny poniesionych przez Zleceniobiorcę na okres listopad-grudzień 2023 w łącznej  wysokości 10.068,86 zł.
Celem dofinansowania jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem”, co czyni asystenta rodziny ważnym ogniwem w systemie wsparcia rodzin.

Dofinansowanie: 10.068,86  zł

Całkowita wartość zadania: 13.355.18 zł

 

MRPiPS logo

Gmina Ostaszewo pozyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej:
„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 w wysokości 19.828,80 zł,

 Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi - poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostaszewie, natomiast usługi opieki wytchnieniowej będą świadczone w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością oraz pobytu całodobowego.

Szczegółowe informacje pod numerem 55 247 15 61.

- karta zgłoszenia do Programu    pdf >>>    word >>>

- klauzula informacyjna MRiPS >>>

- klauzula informacyjna GOPS >>>

 

MRPiPS logo

Gmina Ostaszewo otrzymała informacje o przyznaniu środków finansowych na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego –edycja 2024 w wysokości 104.397,00 zł co stanowi ok. 60% wnioskowanej kwoty.

W związku z powyższym w okresie od 19.01.2024 r. do 26.01.2024 r. rozpoczynamy nabór wniosków osób chcących skorzystać ze wsparcia w 2024r.

Jednocześnie informujemy, iż rozpoczęcie świadczenia usług asystencji osobistej będzie uzależnione od podpisania umowy z Wojewodą oraz otrzymania środków.
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami Programu są:

  1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
    - znacznym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostaszewie ul.Kościuszki 11 od 19.01.2024 r. do 26.01.2024r. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Szczegółowe informacje na temat Programu można uzyskać na stronie internetowej:
https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Załączniki
- karta zakresu czynności asystenta >>>
- karta zgłoszenia do programu  pdf >>>   word >>>
- klauzula informacyjna MRiPS >>>
- klauzula informacyjna >>>
- oświadczenie >>>

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostaszewie zaprasza do złożenia oferty na przedmiot zamówienia określony niniejszym zapytaniem

Treść zapytania oraz załączniki >>>

 

 

2 styczeń 2024

z okazji bozego narodzenia duzo zdrowiaa 002