WITAJ NA STRONIE GOPS W OSTASZEWIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostaszewie
ma przyjemność zaprosić Państwa do zapoznania się z niniejszym serwisem internetowym.
Wierzymy, że stanie się on dla Państwa cennym źródłem informacji o pracy naszej instytucji.

 

 

aoon

Wstępna rekrutacja do programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostaszewie zaprasza osoby zainteresowane udziałem w programie pn. "Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością" - edycja 2024 do zgłoszenia swojego udziału w ww. działaniu.

Wcześniejsze zgłoszenia pozwolą adekwatnie do potrzeb osób zamieszkałych na terenie Gminy Ostaszewo zabezpieczyć środki finansowe na rok 2024 r.

Głównym celem programu AOON jest wprowadzenie usług asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnością jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami programu są:

 1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadającym orzeczenie:
  1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem. Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

Asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej mogą zostać osoby:

6 sierpnia wygasły przepisy, na podstawie których z mocy prawa wydłużony został okres obowiązywania orzeczeń o niepełnosprawności lub jej stopniu.

Dotyczy to orzeczeń, których termin ważności upłynął w czasie pandemii (a dokładnie od 8 marca 2020 r. do 5 sierpnia 2023 r.), ale został przedłużony na podstawie tzw. przepisów covidowych.

Orzeczenia te będą traciły ważność stopniowo, w trzech terminach, w zależności od tego, kiedy pierwotnie miały utracić swoją ważność. Pierwszy termin upłynie 31 grudnia tego roku. Osoby, które posiadają przedłużone orzeczenia, będą musiały wystąpić o wydanie nowego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Orzeczenie straci ważność!

Orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, których termin ważności będzie upływał po 6 sierpnia 2023 r. nie będą już przedłużane z urzędu. Ich ważność skończy się w terminie określonym w orzeczeniu.
Orzeczenia, których termin ważności upłynąłby:

 1. 31 grudnia 2020 r. – zachowają ważność do 31 grudnia 2023 r.
 2. od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. – zachowają ważność do 31 marca 2024 r.
 3. od 1 stycznia 2022 r. do 5 sierpnia 2023 r. – zachowają ważność do 30 września 2024 r.

Przedłużone orzeczenia są ważne jednak nie dłużej niż do wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Nie trzeba czekać do wyznaczonych terminów. Wniosek o wydanie nowego orzeczenia możesz złożyć już teraz.

Orzeczenia, których termin ważności upłynął po 6 sierpnia 2023 r.
Orzeczenia te nie będą już wydłużane z mocy prawa. Aby otrzymywać dalej świadczenie należy uzyskać nowe orzeczenie. Następnie w terminie 3 miesięcy od jego wydania konieczne jest złożenia wniosku o świadczenie np. zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy czy dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego.

Świadczenie zostanie przyznane z wyrównaniem od miesiąca złożenia wniosku o  wydanie orzeczenia. Zasady te obowiązywały przed ogłoszeniem stanu epidemii i teraz ponownie będą miały zastosowanie.

 

baner program 02

W dniu 20 czerwca 2023 r. w Ostaszewie odbyły się działania towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus.

Działania w formie warsztatów niemarnowania żywności realizowane przez Bank Żywności w Elblągu odbyły się w formie stacjonarnej, wzięło w nich udział 14 osób.

Warsztaty przeprowadziła Pani Dorota Brzozowska  ze Stowarzyszenia „Wystarczy jeden uśmiech”.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostaszewie informuje, że w dniach 17 i 18 lipca 2023 roku w godzinach 10.00-12.00 w Starej szkole (wejście boczną bramką przy sali gimnastycznej od strony głównej ulicy) będzie wydawana żywność z Banku Żywności.
Następny termin: 25 i 26 lipca 2023 roku o takich samych godzinach.

Kryterium:

osoba samotna do 1 823,60 zł

osoba w rodzinie do 1 410 zł (na jedną osobę)

 

 

Gminny Ośrodek PomocySpołecznej w Ostaszewie informuje, że

w dniach 11,12.07.2023 r w godzinach od 10.00-12.00 w starej szkole

(wejście boczną bramką przy sali gimnastycznej od strony głównej ulicy)

będzie wydawana żywność z Banku Żywności.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostaszewie informuje, że

w dniach 27 i 28 czerwca 2023 roku w godzinach 10.00-12.00 w Starej szkole (wejście boczną bramką przy sali gimnastycznej od strony głównej ulicy)

będzie wydawana żywność z Banku Żywności.

Następny termin przypada na 4 i 5 lipca 2023 roku w godzinach 10.00-12.00.

Prosimy zabrać dokumenty potwierdzające dochód netto (zaświadczenia, decyzje z rent emerytur), ponieważ będziemy wydawać nowe skierowania.

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTASZEWIE INFORMUJE, ŻE WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNYEGO, SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO, ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2023/2024 BĘDĄ PRZYJMOWANE

 

OD DNIA 1 LIPCA 2023R. W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny (czyli przy pomocy Platformy Informacyjno – Usługowej CSIZS Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na stronie www.wnioski.mpips.gov.pl, czyli za pośrednictwem tzw. emp@tii)

 

OD DNIA 1 SIERPNIA 2023R. W FORMIE TRADYCYJNEJ

DRUKI WNIOSKÓW BĘDĄ DO POBRANIA W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ OD DNIA 31 LIPCA 2023R. LUB NA STRONIE INTERNETOWEJ MINISTERSTWA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

 

Ponadto informujemy, że w przypadku, gdy osoba złoży wniosek o  ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego wraz z dokumentami:

 • do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.
 • od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.
 • od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

 W przypadku, gdy osoba złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z dokumentami:

 • do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.
 • od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.
 • od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.
 • od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.