Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych przepisami.

1. Kryteria uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego:

a) tytuł prawny do lokalu

Dodatek mieszkaniowy może być przyznany:
- najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
- innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego (np. z umowy użyczenia) i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
- osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny (np. gdy orzeczono o ich uprawnieniu do lokalu socjalnego w wyroku sądowym).

b) Osiąganie odpowiednio niskiego dochodu

Dodatek przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, tj. 1 750,00 zł i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, tj. 1 250,00 zł obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Uwaga: Od dnia 1.03.2017 r. wysokość najniższej emerytury wynosi 1 000,00 zł

c) Odpowiednia powierzchnia użytkowa lokalu

odpowiednio:
(1) norma dla 1 osoby - 35 m2.
(2) norma dla 2 osób - 40 m2.
(3) norma dla 3 osób - 45 m2.
(4) norma dla 4 osób - 55 m2.
(5) norma dla 5 osób - 65 m2.
(6) norma dla 6 osób - 70 m2.
(7) w razie zamieszkiwania większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby powierzchnię normatywną zwiększa się o 5 m2.

Wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego należy składać w:

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTASZEWIE
ul. Kościuszki 11, 82-112 Ostaszewo
woj. pomorskie

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych.