ZATRZYMAJ PRZEMOC W RODZINIE

Nie w każdym domu panuje miłość i zrozumienie.
Być może gdzieś obok Ciebie rozgrywa się wielki dramat. Ktoś kogoś krzywdzi.
Osoby doznające przemocy potrzebują wsparcia, by przerwać zmowę milczenia.
Nie bądź obojętny na ich krzywdę.
Reaguj na przemoc.
Możesz uratować życie.Główną koncepcją powstania zespołów interdyscyplinarnych jest stworzenie wspólnej płaszczyzny pracy dla pracowników różnych instytucji zajmujących się pomocą dziecku i rodzinie. Pomoc ta, by była efektywna i skuteczna, wymaga zintegrowanych działań wielu specjalistów. Dlatego też utworzenie zespołu interdyscyplinarnego jest odpowiedzią na  sytuację występowania przemocy w rodzinie.  Stworzenie obszaru współpracy prowadzi do  łagodzenia barier komunikacyjnych między instytucjami,  podnosi efektywność pracy, oraz społeczne zaufanie do kompetencji instytucji pomagających.
Zespół Interdyscyplinarny ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie – to zespół osób delegowanych ze środowisk profesjonalnych (przedstawicieli służb, instytucji i organizacji działających w obszarze wsparcia społecznego) . Działania Zespołu zmierzają do poprawy sposobów udzielania pomocy osobom doświadczającym przemocy ich najbliższemu otoczeniu, a także udzielania  wsparcia osobom stosującym przemoc poprzez kreowanie lokalnej polityki wobec problemu i wypracowywania procedur oraz standardów. Obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostaszewie.
Problem przemocy w rodzinie, a szczególnie krzywdzenie dzieci stanowi poważne wyzwanie społeczne, które wymaga szeroko zakrojonej współpracy międzyinstytucjonalnej. Zintegrowanie wszelkich zasobów jednostek wokół problemu daje szansę stworzenia jednolitej strategii wsparcia oraz podniesienia jakości świadczonej pomocy. Sprzyja temu zauważalne obecnie przenoszenie ciężaru gatunkowego poszukiwań na walory interdyscyplinarności w obszarze wsparcia osób  uwikłanych w przemoc.

  Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie należy w szczególności:
• realizacja działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
• diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
• podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałania temu zjawisku,
• inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie poprzez działania grup roboczych, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
• inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,
• ocena i weryfikacja prowadzonych działań, w tym działań grup roboczych,
• omawianie bieżących problemów wymagających rozstrzygnięcia Zespołu,
• prowadzenie dokumentacji pracy Zespołu: protokoły, sprawozdania z realizacji podjętych działań,
• podnoszenie kwalifikacji członków Zespołu i Grup Roboczych

Grupy Robocze
Grupy Robocze – są powoływane przez Zespół Interdyscyplinarny w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. W skład Grup Roboczych wchodzą przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia. W skład Grup Roboczych mogą wchodzić także kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Cele Grup Roboczych:
  • Opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;
• Monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;
• Dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.
• Zwiększenie efektywności podejmowanych działań interwencyjnych i pomocowych w momencie zaistniałego problemu.
PRZYDATNE ADRESY WWW

http://www.niebieskalinia.pl/
http://fdn.pl/
http://www.mpips.gov.pl/
http://www.dziecinstwobezprzemocy.pl
http://www.nowydworgdanski.policja.gov.pl/
http://www.pcprndg.pl
http://pcprndg.naszbip.pl/orodek-interwencji-kryzysowej
http://www.mpips.gov.pl/archiwum-projekty-aktow-prawnych-/archiwum-projekty-rozporzadzen-i-zarzadzen/przeciwdzialanie-przemocy/rozporzadzenie-rady-ministrow-w-sprawie-procedury-niebieskie-karty-oraz-wzorow-formularzy-niebieska-karta/