Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, w 2024r. będzie możliwość ponownego ubiegania się o ww. dodatek.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania w okresie od 01.01.2024r. do 30.04.2024r

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 30.04.2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek będzie przysługiwał osobom, które spełnią określone kryterium dochodowe. Wyższy dodatek będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, gdzie głównym źródłem ogrzewania jest np. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Zgodnie z nowymi przepisami, dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwom domowym, w których przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza:

  • 2100 zł - w gospodarstwie jednoosobowym,
  • 1500 zł - na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

W przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza powyższą kwotę, dodatek obowiązuje według tzw. zasady „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że wypłaca się dodatek w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód na osobę.

UWAGA! W przypadku, gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami, jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu świadczenia wysyłana będzie na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku. W przypadku braku adresu poczty elektronicznej informacja o przyznaniu dodatku będzie do odbioru w siedzibie tutejszego Ośrodka.

Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana tego prawa następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Wysokość dodatku osłonowego za okres od 01.01.2024r. do 30.06.2024r. wynosi jednorazowo:

  • 228,80 zł - dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  • 343,20 zł - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
  • 486,20 zł - dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
  • 657,80 zł - dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Jeśli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków - można otrzymać podwyższony dodatek osłonowy.

Wysokość podwyższonego dodatku osłonowego za okres od 01.01.2024r. do 30.06.2024r. wynosi jednorazowo:

  • 286 zł - dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  • 429 zł - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
  • 607,75 zł - dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
  • 822,25 zł - dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od 1 stycznia 2024r do dnia 30 czerwca 2024r. Będzie wypłacany jednorazowo, w terminie do 30 czerwca 2024 r.

Dostępny wzór wniosku >>>

Klauzula RODO do wniosku >>>