MRPiPS logo

Gmina Ostaszewo otrzymała informacje o przyznaniu środków finansowych na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego –edycja 2024 w wysokości 104.397,00 zł co stanowi ok. 60% wnioskowanej kwoty.

W związku z powyższym w okresie od 19.01.2024 r. do 26.01.2024 r. rozpoczynamy nabór wniosków osób chcących skorzystać ze wsparcia w 2024r.

Jednocześnie informujemy, iż rozpoczęcie świadczenia usług asystencji osobistej będzie uzależnione od podpisania umowy z Wojewodą oraz otrzymania środków.
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami Programu są:

  1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
    - znacznym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostaszewie ul.Kościuszki 11 od 19.01.2024 r. do 26.01.2024r. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Szczegółowe informacje na temat Programu można uzyskać na stronie internetowej:
https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Załączniki
- karta zakresu czynności asystenta >>>
- karta zgłoszenia do programu  pdf >>>   word >>>
- klauzula informacyjna MRiPS >>>
- klauzula informacyjna >>>
- oświadczenie >>>