baner zywnosc 2027

Podprogram 2023 FEPŻ

(Fundusz Europejski Pomocy Żywnościowej)

(2021-2027)

 

 CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie:

grudzień 2023 r. do październik 2024 r.

 

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Bank Żywności w Elblągu do (OPL)Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostaszewie,  który przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 

Kryteria kwalifikowalności osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej

Pomocą żywnościową w Programie mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901 i 1693) i których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,

tj. 1 823,60 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 410,00 PLN dla osoby w rodzinie.

 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE: