DODATEK WĘGLOWY

Co to jest dodatek węglowy i komu przysługuje?
Przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).
Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

WAŻNE:
Wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Czy przyznanie dodatku uzależnione jest od kryterium dochodowego?
Nie.

Kto może złożyć wniosek?
W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Jaka jest wysokość dodatku?
Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego, wynosi 3.000 złotych jednorazowo.

Jaki termin na złożenie wniosku?
Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.
Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Gdzie złożyć wniosek?
Wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla mieszkańców gminy Ostaszewo można złożyć:

  1. w wersji papierowej, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostaszewie, przy ul. Kościuszki 11, od poniedziałku do piątku od godziny 7:30 do 15:30
  2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Dodatkowe informacje:

  1. Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. Poz. 1477).
  2. Przyznanie dodatku nie wymaga wydania decyzji, lecz przesyłania  wnioskodawcy informacji o przyznaniu dodatku węglowego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

Podstawa prawna:

  1. ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1692).
  2. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1712).

Do pobrania:

  1. klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
  2. wniosek o wypłatę dodatku węglowego.