Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 OGÓLNA

 

Z uwagi na obowiązek stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej Rozporządzenie RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostaszewie, ul. Kościuszki 11, 82-112 Ostaszewo. Kontakt z Administratorem możliwy jest osobiście lub korespondencyjnie pod wskazanym adresem, telefonicznie pod nr tel. 55 247 15 61 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacją praw za pośrednictwem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., oraz pisemnie na adres siedziby Administratora wskazanym w pkt. 1.
 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie 6 ust. 1 Rozporządzenia RODO w następujących przypadkach:
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj. w celu realizacji zadań ustawowych na podstawie, których Administrator realizuje nałożone zadania;
  • przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane mogą być na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

W przypadku przetwarzania danych osobowych szczególnej kategorii np. dotyczących zdrowia podstawą przetwarzania jest art. 9 ust. 2 lit. b Rozporządzenia RODO czyli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej.

Administrator opracował klauzule informacyjne dla poszczególnych kategorii osób, których dane przetwarza, z którymi można zapoznać się w siedzibie Administratora, a także na stronie internetowej Jednostki w zakładce RODO

 

 1. Administrator może pozyskiwać dane osobowe wnioskodawców oraz członków ich rodzin z Rejestrów Centralnych prowadzonych przez właściwe Ministerstwa, od instytucji publicznych i organizacji samorządowych, właściwych organów finansowych, organów emerytalnych lub rentowych oraz urzędów administracji rządowej i samorządowej, które są obowiązane na mocy prawa wydawać zaświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, zgodnie z terminami określonymi w szczegółowych przepisach prawa, a także Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach a także Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym z mocy prawa podmiotom, w tym organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne w zakresie i celach wynikających z przepisów prawa, dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji, podmiotom z którymi współpracuje Administrator na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych.
 4. W związku z przetwarzaniem udostępnionych przez Panią/Pana danych osobowych, w sytuacjach przewidzianych w Rozporządzeniu RODO przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych (art. 15 Rozporządzenia RODO), sprostowania (art. 16 Rozporządzenia RODO), usunięcia (wyłącznie w przypadkach określonych w art. 17 Rozporządzenia RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia RODO), wniesienia sprzeciwu (na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e)
 5. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody można dokonać pisemnie na adres siedziby Administratora.
 6. Podanie danych dla realizacji obowiązków prawnych jest obligatoryjne, a obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa. Nieudostępnienie danych osobowych niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń może skutkować niemożnością skorzystania ze świadczeń. Podanie danych w celu zawarcia i realizacji umowy jest obowiązkowe, a ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – podanie danych jest dobrowolne.
 7. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu.

Szczegółowe klauzule informacyjne

w zakresie przetwarzania danych osobowych

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostaszewie:

 

Klauzula informacyjna w zakresie:

Nazwa pliku

Informacja ogólna

01_OGOLNA

Informacja w zakresie pomocy społecznej

02_POMOC_SPOLECZNA

Informacja w zakresie świadczeń rodzinnych

03_SWIADCZENIA_RODZNNE

Informacja w zakresie świadczeń wychowawczych

04_SWIADCZENIA_WYCHOWAWCZE

Informacja w zakresie pomocy osobom uprawnionym do alimentów

05_FUNDUSZ_ALIMENTACYJNY

Informacja w zakresie procedury „Niebieska karta”

06_NIEBIESKA_KARTA

Informacja w zakresie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

07_POPZ

Informacja w zakresie Programu Czyste Powietrze

08_CZYSTE_POWIETRZE

Informacja dla pracownika

09_PRACOWNICY

Informacja dla kandydata do pracy

10_ KANDYDACI DO PRACY

Staże/praktyki zawodowe

11_STAZE_PRAKTYKI

Informacja dla kontrahenta/strony umowy cywilnoprawnej

12_KONTRAHENCI

Informacja dla wnioskodawców w zakresie dostępu do informacji publicznej

13_INF_PUBLICZNA

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

14_DOD_MIESZKANIOWE_ENERGETYCZNE

Karta Dużej Rodziny

15_KDR

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

16_ZFSS

Skargi i wnioski

17_SKARGI_WNIOSKI

Informacja skrócona

18_SKROCONA

Dodatek osłonowy

19 dodatek osłonowy

Bank żywności

20 bank żywności

Zespół Interdyscyplinarny 21 ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE DLA OBYWATELI UKRAINY

22 uchodźcy jednorazowe świadczenie

Dodatek węglowy 23 Dodatek węglowy