Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek i rabatów dla rodzin wielodzietnych.

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny należy złożyć:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostaszewie

ul. Kościuszki 11, 82-112 Ostaszewo
woj. pomorskie


Beneficjenci Karty mogą korzystać z szerokiego wachlarza usług kulturalnych, rekreacyjnych, turystycznych, transportowych, edukacyjnych i innych. Karta zapewnia również zniżki przy zakupie art. spożywczych, kosmetycznych, odzieżowych, dydaktycznych. Obniża także koszty rachunków za usługi telekomunikacyjne czy bankowe.

Zniżki i rabaty mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy bądź firmy prywatne.

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
1) w wieku do ukończenia 18. roku życia,
2) w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się,
3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Karta Dużej Rodziny jest przyznawana na wniosek członka rodziny wielodzietnej i wydawana bezpłatnie.

Rodzice mogą korzystać z Karty dożywotnio, natomiast dzieci do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat.

Karta przyznawana jest również dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej, oraz osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny