Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o dodatki do zasiłku rodzinnego.

DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA
Wypłacany jest jednorazowo w kwocie 1000 zł. Dodatek przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka, do ukończenia przez dziecko 1 roku życia.
Dodatek przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży (należy przedstawić zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające, że pozostawanie pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu).
DODATEK Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego. Przyznawany jest na okres:
24 miesięcy kalendarzowych;
36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje się opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;
72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje się opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Dodatek wypłacany jest co miesiąc, w kwocie 400 zł.
Dodatek nie przysługuje jeżeli:
osoba ubiegająca się bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy; osoba ubiegająca się podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – oznacza to, iż ustawodawca umożliwia podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, która jednocześnie pozwala na sprawowanie opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego. Wymaga to jednak potwierdzenia w formie zaświadczenia lub oświadczenia; dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem – dla świadczeniobiorców oznacza to, iż dodatek przysługuje osobie, której dziecko zostało umieszczone w ww. placówce nie więcej niż 5 dni w tygodniu; osoba ubiegająca się w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego. osoba ubiegająca się w okresie urlopu wychowawczego korzysta ze świadczenia rodzicielskiego.< br> DODATEK Z TYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA
Dodatek przysługuje: samotnie wychowującym matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców, ponieważ:
drugi z rodziców dziecka nie żyje;
ojciec dziecka jest nieznany;
powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.
Dodatek przysługuje również osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją. Dodatek wypłacany jest miesięcznie w wysokości 193 zł na dziecko, nie więcej jednak niż 386 zł na wszystkie dzieci.
Kwota dodatku podlega podwyższeniu o 80 zł, w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności, nie więcej niż 160 zł, na wszystkie dzieci.
DODATEK Z TYTUŁU WYCHOWYWANIA DZIECKA W RODZINIE WIELODZIETNEJ
Dodatek przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka w kwocie 95 zł miesięcznie na trzecie i każde następne dzieci, uprawnione do zasiłku rodzinnego.
DODATEK Z TYTUŁU KSZTAŁCENIA I REHABILITACJI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO
Dodatek przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się, na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:
do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności
Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości:
90 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
110 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
DODATEK Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO<,br> Dodatek przysługuje raz w roku, matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego, w kwocie 100 zł na dziecko. Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego,w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne.
DODATEK Z TYTUŁU PODJĘCIA PRZEZ DZIECKO NAUKI W SZKOLE POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA
Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego:,br> w wysokości 113 zł miesięcznie, w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny u obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności;
w wysokości 69 zł miesięcznie, w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.