Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oferując pomoc w formie świadczeń:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostaszewie udziela wsparcia w następujących formach: Formy Pomocy - zlecone:
Zasiłek stały
Specjalistyczne usługi opiekuńcze
Formy Pomocy - własne:
Zasiłek okresowy
Zasiłek celowy
Dożywianie dzieci
Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
Specjalistyczne usługi opiekuńcze
Udzielanie schronienia
Pobyt w ośrodkach wsparcia
Praca socjalna
Poradnictwo prawne
Świadczenie opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych.