Świadczeniami rodzinnymi są:
1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
2. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
3. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny , świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy.

Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o następujące dodatki:

• Dodatek z tytułu urodzenia dziecka
• Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
• Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
• Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
• Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
• Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
• Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Świadczenia rodzinne przysługują:
1. obywatelom polskim;
2. cudzoziemcom:
• do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
• jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
• przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej i spełniają wszystkie ustawowe warunki, od których uzależnione jest przyznanie prawa do świadczeń.

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują na wniosek.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych należy złożyć w urzędzie - właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.