Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zadania zlecone w zakresie ustalonym ustawami i aktami wykonawczymi do ustaw oraz uchwałami Rady Gminy Ostaszewo. Do zadań tych należy w szczególności:

1. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń z zakresu pomocy społecznej m.in. zasiłków stałych, okresowych i innych.

2. Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania. Uchwała usługi opiekuńncze >>>

3. Udzielanie pomocy w formie posiłków, schronienia i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym.

4. Praca socjalna.

5. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych.

6. Organizowanie prac społecznie użytecznych.

Do wydawania indywidualnych decyzji administracyjnych w sprawach należących do przedmiotu wszystkich działań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostaszewie upoważniony jest Kierownik GOPS. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej załatwia sprawy w oparciu o Kodeks Postępowania Administracyjnego z uwzględnieniem szczegółowych unormowań wynikających z ustawy o pomocy społecznej.