STRONA GŁÓWNA E-URZĄD DOKUMENTY KONTAKT
O ośrodku
    Akty Prawne
    Kadra Ośrodka
    Statut Ośrodka
    Regulamin
    Schemat Organizacyjny
    Zadania
Kontakt do Ośrodka
Pomoc Społeczna
    Formy Pomocy
    Akty Prawne
    Dla kogo Pomoc?
    Usługi Opiekuńcze
    Wymagane Dokumenty
    Rodziny wspierające
Świadczenia Rodzinne
    Informacje ogólne
    Zasiłek Rodzinny
    Dodatki do Zas. Rodz.
    Wymagane Dokumenty
    Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
    Zasiłek Pielęgnacyjny
    Świadczenie Pielęgnacyjne
    Specjalny zasiłek opiekuńczy
    Świadczenie rodzicielskie
    Akty prawne
Fundusz Alimentacyjny
    Akty Prawne
    Uprawnieni
Dokumenty do pobrania
Terminy Wypłat Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
Świadczenia wychowawcze
    Akty prawne
    Terminy wypłat
Zespół Interdyscyplinarny
    Skład zespołu
    Dane kontaktowe
Procedura Niebieskie Karty
Karta Dużej Rodziny
RODO
Dodatki mieszkaniowe
Jednorazowa zapomoga "Za życiem"
Deklaracja dostępności
    Komunikat w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostaszewie
Pomoc SpołecznaAkty prawne - pomoc społeczna

Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U z 15 kwietnia 2004 r., Nr 64, poz. 593, z póĽn. zm.)

Tekst ujednolicony-stan na 15.03.2007r.
(nie zawiera poprawek wniesionych ustawą z dnia 16 lutego 2007 o zm. ustawy o pomocy społecznej)

Ustawa z 8 grudnia 2006r.r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej
(Dz. U z 29 grudnia 2006 r. Nr 241, poz. 1831)

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie
(Dz.U z 12 stycznia 2005 r., Nr 6, poz. 45)

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego
(Dz. U. Nr 77, poz. 672)

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 1 marca 2005r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego
(Dz. U. z dnia 16 marca 2005 r., Nr 42, poz. 409)

Wzór kontraktu socjalnego - załącznik do rozporządzenia z 1 marca 2005 r.


Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny
(Dz. U. z 2005 r., Nr 154, poz. 1289)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 grudnia 1996 r. w sprawie rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych oraz kwalifikacji osób świadczących takie usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zasad i trybu ustalania i pobierania opłat za te usługi, jak również warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat
(Dz. U. z dnia 9 stycznia 1997 r., Nr 2, poz. 12)
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych
(Dz. U. z dnia 30 września 2005 r., Nr 189, poz. 1598)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych
(Dz. U. z 2006 r. nr 134; poz. 943)

Ustawa z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
(Dz. U. z dnia 30 grudnia 2005 r., Nr 267, poz. 2259)

Rozporządzenie Rady Ministrów o realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
(Dz.U. nr 25 poz.186)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pienięznych z pomocy społecznej
(Dz.U. nr 135 poz. 950)


Przepisy mające zastosowanie w pomocy społecznej:


Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej
(Dz. U. Nr 135, poz. 1268 z poĽn. zm.)

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. Nr 99, poz. 1001 - tekst ujednolicony - stan na: 11.10.2005r.)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 paĽdziernika 2005r. w sprawie trybu organizowania prac spolecznie użytecznych
(Dz. U. Nr 210, poz. 1754 )

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r o zatrudnieniu socjalnym
(Dz. U. Nr 122, poz. 1143 z poĽn. zm.)

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
(Dz. U. z 1994 r. Nr 111, poz. 535 z póĽn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 31 lipca 1995 r. w sprawie szczegółowego sposobu działania w sprawach przyjęcia do domu pomocy społecznej oraz wypisania z domu pomocy społecznej osoby chorej psychicznie i upośledzonej umysłowo
(Dz. U. z 11 sierpnia 1995 r., Nr 92, poz. 460 z poĽn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny
(Dz. U. z 2005 r., Nr 154, poz. 1289)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. z 2005 r., Nr 264, poz. 2207)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135)
Polecamy

Te strony warto odwiedzićstrona głowna     |     e-urzad     |     dokumenty     |     kontakt
 
    Realizacja: ZEFIR FOTO - Krzysztof Firko