STRONA GŁÓWNA E-URZĄD DOKUMENTY KONTAKT
O ośrodku
    Akty Prawne
    Kadra Ośrodka
    Statut Ośrodka
    Regulamin
    Schemat Organizacyjny
    Zadania
Kontakt do Ośrodka
Pomoc Społeczna
    Formy Pomocy
    Akty Prawne
    Dla kogo Pomoc?
    Usługi Opiekuńcze
    Wymagane Dokumenty
    Rodziny wspierające
Świadczenia Rodzinne
    Informacje ogólne
    Zasiłek Rodzinny
    Dodatki do Zas. Rodz.
    Wymagane Dokumenty
    Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
    Zasiłek Pielęgnacyjny
    Świadczenie Pielęgnacyjne
    Specjalny zasiłek opiekuńczy
    Świadczenie rodzicielskie
    Akty prawne
Fundusz Alimentacyjny
    Akty Prawne
    Uprawnieni
Dokumenty do pobrania
Terminy Wypłat Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
Świadczenia wychowawcze
    Akty prawne
    Terminy wypłat
Zespół Interdyscyplinarny
    Skład zespołu
    Dane kontaktowe
Procedura Niebieskie Karty
Karta Dużej Rodziny
RODO
Dodatki mieszkaniowe
Jednorazowa zapomoga "Za życiem"
Deklaracja dostępności
    Komunikat w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostaszewie
Wymagane DokumentyWszelkie kopie dokumentów niezbędnych do przyznania świadczeń rodzinnych uwierzytelnia organ właściwy prowadzący postępowanie w sprawach świadczeń rodzinnych, notariusz lub instytucja, która dokument wydała.

Wymagane dokumenty:

1. ZASIŁEK RODZINNY

• Wniosek,
• dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny;
• skrócony odpis aktu urodzenia dziecka wraz z numerem PESEL;
• orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności − w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne;
• zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły − w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia;
• zaświadczenie szkoły wyższej albo oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej − w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli osoba uczy się w szkole wyższej;
• dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
o zaświadczenia urzędu skarbowego albo oświadczenia członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
o oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
o oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
o zaświadczenia albo oświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
o zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
o umowę dzierżawy − w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
o umowę zawartą w formie aktu notarialnego − w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
o odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
o przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
o w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:,
- zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
- informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
o dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,
o dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany − w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
o dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty − w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
• akty zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu wyroku zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem zobowiązujących do alimentów − w przypadku osoby uczącej się;
• kartę pobytu − w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;
• odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację albo akt zgonu małżonka lub rodzica dziecka − w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
• odpis zupełny aktu urodzenia dziecka − w przypadku gdy ojciec jest nieznany;
• odpis prawomocnego wyroku oddalającego powództwo o ustalenie alimentów;
• orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;
• odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
• orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
• inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

2. DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA

• wniosek
• zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

3. DODATEK Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO

• wniosek
• zaświadczenie pracodawcy o okresie udzielonego urlopu wychowawczego
• zaświadczenie pracodawcy o co najmniej 6 miesięcznym zatrudnieniu bezpośrednio przed udzieleniem prawa do urlopu wychowawczego
• informacja od pracodawcy o okresie na jaki zawarta została umowa o pracę
• zaświadczenia ZUS o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych

4. DODATEK Z TYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA

• wniosek
• dokument stwierdzający stan cywilny osoby ubiegającej się
• odpis aktu zgonu rodzica dziecka lub aktualny odpis zupełny aktu urodzenia dziecka lub orzeczenie sądu o oddaleniu powództwa o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców

5. DODATEK Z TYTUŁU KSZTAŁCENIA I REHABILITACJI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO

• wniosek
• orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka

6. DODATEK Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO

• wniosek
• zaświadczenie szkoły, w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia

7. DODATEK Z TYTUŁU PODJĘCIA (LUB DOJAZDÓW) PRZEZ DZIECKO NAUKI POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

• wniosek
• zaświadczenie szkoły o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania
• zaświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania

Polecamy

Te strony warto odwiedzićstrona głowna     |     e-urzad     |     dokumenty     |     kontakt
 
    Realizacja: ZEFIR FOTO - Krzysztof Firko