STRONA GŁÓWNA E-URZĄD DOKUMENTY KONTAKT
O ośrodku
    Akty Prawne
    Kadra Ośrodka
    Statut Ośrodka
    Regulamin
    Schemat Organizacyjny
    Zadania
Kontakt do Ośrodka
Pomoc Społeczna
    Formy Pomocy
    Akty Prawne
    Dla kogo Pomoc?
    Usługi Opiekuńcze
    Wymagane Dokumenty
    Rodziny wspierające
Świadczenia Rodzinne
    Informacje ogólne
    Zasiłek Rodzinny
    Dodatki do Zas. Rodz.
    Wymagane Dokumenty
    Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
    Zasiłek Pielęgnacyjny
    Świadczenie Pielęgnacyjne
    Specjalny zasiłek opiekuńczy
    Świadczenie rodzicielskie
    Akty prawne
Fundusz Alimentacyjny
    Akty Prawne
    Uprawnieni
Dokumenty do pobrania
Terminy Wypłat Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
Świadczenia wychowawcze
    Akty prawne
    Terminy wypłat
Zespół Interdyscyplinarny
    Skład zespołu
    Dane kontaktowe
Procedura Niebieskie Karty
Karta Dużej Rodziny
RODO
Dodatki mieszkaniowe
Jednorazowa zapomoga "Za życiem"
Deklaracja dostępności
    Komunikat w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostaszewie
RODOKlauzula informacyjna ogólna dla klientów
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostaszewie


Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuje się klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostaszewie, że:

I. Administratorem danych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Kościuszki 11, 82-112 Ostaszewo

II. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem iod@mainsoft.pl lub pszumko@mainsoft.pl

III. Administrator danych osobowych, zgodnie z art. 6 Rozporządzenia RODO przetwarza dane osobowe, w przypadku, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

IV. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zapisów ustaw:

- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

- ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

- ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

- ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”

- ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

- ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem’’

- ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych

- ustalenie uprawnień i wypłaty dodatku energetycznego na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne

- objęcie ubezpieczeniem społecznym oraz zdrowotnym na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych

- prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

- wspieranie rodziny na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

- wydanie Karty Dużej Rodziny na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

- Ustawa Kodeks Pracy,

V. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt IV celów przetwarzania, tj. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie - przez okres do czasu ich wypełnienia;

VI. W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych Klientom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostaszewie przysługuje:

1.prawo dostępu do swoich danych , na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

2.prawo do sprostowania swoich danych , na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

3.prawo do usunięcia swoich danych , na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

4.prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych , na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

5.prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych na podstawie art.21 Rozporządzenia RODO;

6.prawo do przenoszenia swoich danych , na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO.

VII. Dane osobowe mogą być przekazywane:

a.- upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek

b - dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;

c. - podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji;

VIII. W przypadkach, w których przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art.6 ust.1 lit a Rozporządzenia RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

XI. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w administratora danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XII. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
Polecamy

Te strony warto odwiedzićstrona głowna     |     e-urzad     |     dokumenty     |     kontakt
 
    Realizacja: ZEFIR FOTO - Krzysztof Firko