STRONA GŁÓWNA E-URZĄD DOKUMENTY KONTAKT
O ośrodku
    Akty Prawne
    Kadra Ośrodka
    Statut Ośrodka
    Regulamin
    Schemat Organizacyjny
    Zadania
Kontakt do Ośrodka
Pomoc Społeczna
    Formy Pomocy
    Akty Prawne
    Dla kogo Pomoc?
    Usługi Opiekuńcze
    Wymagane Dokumenty
Świadczenia Rodzinne
    Informacje ogólne
    Zasiłek Rodzinny
    Dodatki do Zas. Rodz.
    Wymagane Dokumenty
    Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
    Zasiłek Pielęgnacyjny
    Świadczenie Pielęgnacyjne
    Specjalny zasiłek opiekuńczy
    Akty prawne
Fundusz Alimentacyjny
    Akty Prawne
    Uprawnieni
Dokumenty do pobrania
Terminy Wypłat Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
Świadczenia wychowawcze
    Akty prawne
    Terminy wypłat
Zespół Interdyscyplinarny
    Skład zespołu
    Dane kontaktowe
Procedura Niebieskie Karty
Karta Dużej Rodziny
Dodatki mieszkaniowe
RODO
AktualnościINFORMACJA


Informujemy, że w dniu 23.11.2018 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostaszewie będzie czynny do godziny 14:40.

Za utrudnienia przepraszamy.

Dodano: 2018-10-30 10:56:09GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTASZEWIE INFORMUJE, ŻE OD DNIA 06.11.2018 r. (WTOREK) CODZIENNIE W GODZINACH OD 09.00 DO 14.00 BĘDZIE WYDAWANA ŻYWNOŚĆ Z BANKU ŻYWNOŚCI


Żywność wydawana będzie do wyczerpania zapasów.
Żywność zostanie wydana na podstawie dowodu osobistego i udokumentowanego dochodu rodziny/osoby (decyzja renty/ emerytury, zaświadczenie od pracodawcy)

Na podstawie wytycznych Instytucji zarządzającej od dnia 1 października 2018r. dla osób ubiegających się o żywność dochód nie może przekroczyć :
1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej
1056 zł na osobę w rodzinie
Dodano: 2018-10-26 09:49:38


KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2018.


PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA
w PODPROGRAMIE 2018


CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2018 – czerwiec 2019, a jej celami szczegółowymi są:
a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,

b) racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

c) przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

d) prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  wrzesień 2018 – czerwiec 2019 
Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Bank Żywności w Tczewie [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa pomorskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:
1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. do 30.09.2018 r. –
1 268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i
1 028 PLN, dla osoby w rodzinie,
a od 01.10.2018 r. –
1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i
1 056 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

2. Sposób kwalifikacji:
• OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
• OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
• OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].
 ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.
1. Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2018 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok 49 kg w tym:
1. Artykuły warzywne i owocowe: 1. groszek z marchewką 3,6 kg, 2. fasola biała 3,6 kg, 3. koncentrat pomidorowy 1,60 kg, 4. buraczki wiórki 1,05 kg, 5. powidła śliwkowe 1,80 kg, 2. Artykuły skrobiowe:
1. makaron jajeczny 4,5 kg, 2. makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg 3. ryż biały 3 kg, 4. kasza gryczana 1,5 kg, 5. herbatniki maślane 0,8 kg, 3. Artykuły mleczne:
1. mleko UHT 7 l, 2. ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg, 4. Artykuły mięsne:
1. szynka drobiowa 3 kg, 2. szynka wieprzowa mielona 2,1 kg, 3. pasztet wieprzowy 0,64 kg, 4. kabanosy wieprzowe 0,36 kg, 5. filet z makreli w oleju 1,7 kg, 5. Cukier
1. cukier biały 4 kg, 2. miód nektarowy wielokwiatowy 0,4 kg 6. Tłuszcze
1. olej rzepakowy 4 l, 7. Dania gotowe
1. gołąbki w sosie pomidorowym 1,6 kg;
2. Paczka żywnościowa  to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3]  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo.
3. Posiłek  to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
4. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2018 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 39,5 kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych 5. W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
6. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .
7. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ nieodpłatnie.
SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:
Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
  DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:
Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:
• warsztaty kulinarne; 
• warsztaty edukacji ekonomicznej;
• warsztaty dietetyczne;
• warsztaty niemarnowania żywności.
Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.
Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

• włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
• grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
• pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
• pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
• wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

Dodano: 2018-09-25 14:10:34INFORMACJA


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostaszewie informuje, że w dniu 09.08.2018 r. ośrodek będzie czynny od 7:30 do 14:00.

Za utrudnienia przepraszamy.

Dodano: 2018-08-01 13:55:11Wnioski na świadczenia nowy okres zasiłkowy 2018/2019


GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTASZEWIE INFORMUJE, ŻE WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKÓW RODZINNYCH I DODATKÓW, SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO, ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH (500+) NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2018/2019 BĘDĄ PRZYJMOWANE:

OD 1 LIPCA 2018R. W FORMIE ELEKTRONICZNEJ
OD 1 SIERPNIA 2018R. W FORMIE TRADYCYJNEJ

DRUKI WNIOSKÓW SĄ DO POBRANIA W URZĘDZIE LUB NA STRONIE INTERNETOWEJ MINISTERSTWA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/


Ponadto informujemy, że w przypadku, gdy osoba złoży wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego wraz z dokumentami:
• do dnia 31 sierpnia 2018r. - ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada 2018r.
• od dnia 01 września 2018r. do dnia 31 października 2018r. - ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia 2018r.
• od dnia 01 listopada 2018r. do dnia 30 listopada 2018r. - ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 28 lutego 2019r.

W przypadku, gdy osoba złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z dokumentami:
• do dnia 31 sierpnia 2018r. - ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 października 2018r.
• od dnia 01 września 2018r. do dnia 30 września 2018r. - ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada 2018r.
• od dnia 01 października 2018r. do dnia 31 października 2018r. - ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia 2018r.
• od dnia 01 listopada 2018r. do dnia 30 listopada 2018r. - ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 stycznia 2019r.
• od dnia 01 grudnia 2018r. do dnia 31 stycznia 2019r. - ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 28 lutego 2019r.
Dodano: 2018-07-02 09:02:05


Polecamy

Te strony warto odwiedzićstrona głowna     |     e-urzad     |     dokumenty     |     kontakt
 
    Realizacja: ZEFIR FOTO - Krzysztof Firko