STRONA GŁÓWNA E-URZĄD DOKUMENTY KONTAKT
O ośrodku
    Akty Prawne
    Kadra Ośrodka
    Statut Ośrodka
    Regulamin
    Schemat Organizacyjny
    Zadania
Pomoc Społeczna
    Formy Pomocy
    Akty Prawne
    Dla kogo Pomoc?
    Usługi Opiekuńcze
    Wymagane Dokumenty
Świadczenia Rodzinne
    Informacje ogólne
    Zasiłek Rodzinny
    Dodatki do Zas. Rodz.
    Wymagane Dokumenty
    Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
    Zasiłek Pielęgnacyjny
    Świadczenie Pielęgnacyjne
    Specjalny zasiłek opiekuńczy
    Akty prawne
Fundusz Alimentacyjny
    Akty Prawne
    Uprawnieni
Dokumenty do pobrania
Świadczenia wychowawcze
    Akty prawne
    Terminy wypłat
Kontakt do Ośrodka
Zespół Interdyscyplinarny
    Skład zespołu
    Dane kontaktowe
Procedura Niebieskie KartyWITAJ NA STRONIE GOPS W OSTASZEWIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostaszewie
ma przyjemność zaprosić Państwa do zapoznania się z niniejszym serwisem internetowym.
Wierzymy, że stanie się on dla Państwa cennym źródłem informacji o pracy naszej instytucji.


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Zawiadomienie


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostaszewie informuje, iż w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, dnia 10 pażdziernika 2016 roku (poniedziałek) w godzinach 9.00-11.30, oraz dnia 5 grudnia 2016 roku o godzinie 9.00 w Izbie Historii i Tradycji Gminy Ostaszewo , 82-112 Ostaszewo, ul. Kościuszki 20, odbędzie się spotkanie ze specjalistami z tematyki DIETETYKA Z ELEMENTAMI NIEMARNOWANIA ŻYWNOŚCI oraz WARSZTATY KULINARNE.

Obecność na spotkaniu osób, które otrzymały skierowanie do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ jest obowiązkowa.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tą tematyką.

Dodano: 2016-10-04 14:57:54Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

PROGRAM OPERACYJNY
POMOC ŻYWNOŚCIOWA
w PODPROGRAMIE 2016


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że z rokiem 2016 ruszył w naszej gminie Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020. W związku z dużym zainteresowaniem Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostaszewie podejmuje starania dotyczące realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016, którego dostawy artykułów spożywczych przypadają na okres od sierpnia 2016 r. do kwietnia 2017 r. Osoby zainteresowane uzyskaniem skierowania do otrzymywania pomocy żywnościowej proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ostaszewie.

Kryteria kwalifikowalności osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej :

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.951,00 PLN miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej i 771,00 PLN miesięcznie dla osoby w rodzinie.

Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Okres realizacji dostaw artykułów spożywczych w ramach Podprogramu 2016

Artykuły spożywcze dostępne w Podprogramie 2016, do magazynów poszczególnych organizacji pozarządowych dostarczane będą w okresie od sierpnia 2016 r. do maja 2017 r.

Definicja paczki żywnościowej dla jednego odbiorcy końcowego

Zgodne z „Wytycznymi Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczącymi działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016” z dnia 30.08.2016 r., paczka żywnościowa to minimum kilka (tj. co najmniej trzy) artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydanych jednorazowo, a wchodzących w skład zestawu w Podprogramie 2016.

Rodzaje artykułów spożywczych w poszczególnych grupach towarowych

a) artykuły skrobiowe (makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki),
b) artykuły mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
c) artykuły warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe),
d) artykuły mięsne (gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa),
e) cukier biały
f) tłuszcze – olej rzepakowy.


Poniżej do wiadomości udostępnione zostały najbardziej istotne wycinki Programu, jego określenie oraz format.

1. OKREŚLENIE PROGRAMU

państwo członkowskie: POLSKA
nazwa programu operacyjnego:
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
nr CCI: 2014PL05FMOP001

2. FORMAT PROGRAMU

Niniejszy Program jest krajowym programem operacyjnym oferującym żywność lub podstawową pomoc materialną (PO I), o którym mowa w art. 2 pkt 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego dalej rozp.FEAD.
2.1 Sytuacja
2.1.1. Określenie rodzaju lub rodzajów deprywacji materialnej, które mają być objęte pomocą oraz uzasadnienie ich wyboru


PO PŻ jest zgodny:
- z horyzontem czasowym Strategii Rozwoju Kraju 2020 wpisując się w jej obszar strategiczny dotyczący spójności społecznej i terytorialnej, w cel 111.1 Integracja społeczna kierunek interwencji III.1.2. Zmniejszenie ubóstwa w grupach najbardziej nim zagrożonych;
- ze Strategią Rozwoju Kapitału Ludzkiego (cel szczegółowy 3: kierunek interwencji: Ograniczenie skali ubóstwa i zagrożenia ubóstwem, w szczególności wśród dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych);
- z celem głównym Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji, a także z Prioryt. I Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży.
W ten sposób PO PŻ wpisuje się w cel ograniczenia ubóstwa określony w Strategii Europa 2020 i przyczynia się do realizacji celów unijnych i krajowych w zakresie walki z ubóstwem.
W Polsce w 2012 r. liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wynosiła 10,1 mln, co stanowiło 26,7% całej ludności wobec 24,8% średnio w UE. Zagrożonych ubóstwem było ok. 6,5 mln osób (17,1% ludności), doświadczających pogłębionej deprywacji ok. 5,1 mln osób (13,5% ludności) i ok. 2,1 mln osób żyjących w gospodarstwach domowych z niską intensywnością pracy (6,8% ludności). Od 2008 r. zmalała liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (o 1,4 mln), zagrożonych materialną deprywacją (o 1,6 mln), zagrożonych niską intensywnością pracy (o 381 tys.), lecz zwiększyła się liczba zagrożonych ubóstwem (o 125 tys.). Polska mimo wyraźnej poprawy w zakresie warunków życia nadal należy do krajów o wysokim poziomie zagrożenia ubóstwem.
Ubóstwem skrajnym zagrożone są przede wszystkim osoby bezrobotne, a także utrzymujące się z rent oraz gospodarstw rolnych (11-12%). Wykonywanie nisko płatnej pracy też nie chroni przed ubóstwem. Ubóstwem zagrożeni są częściej ludzie młodzi, w tym dzieci. W 2012 r. wskaźnik zagrożenia ubóstwem skrajnym wśród dzieci i młodzieży wyniósł około 10%. Grupą osób zagrożonych ubóstwem skrajnym są rodziny wielodzietne i niepełne.

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Wskaźnik zagrożenia ubóstwem dla rodzin niepełnych wynosił 8% i wzrastał w przypadku większej liczby dzieci. Ryzyko zagrożenia ubóstwem skrajnym zwiększa się w gospodarstwach domowych z osobami niepełnosprawnymi (10%). Ubóstwo skrajne w większym stopniu dotyczy mieszkańców wsi (10%).

Wskaźnik zagrożenia ubóstwem zróżnicowany jest też między województwami. W 2012 r. najwyższy, powyżej 9,5% dotyczył województw: warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, podlaskiego i świętokrzyskiego, średni od 7,5% do 9,5% - województw: wielkopolskiego, lubelskiego i kujawsko-pomorskiego. W pozostałych był niższy niż 7,5%, przy czym najniższe wskaźniki, dotyczyły województw: śląskiego - 4,5, dolnośląskiego - 4,6, opolskiego i mazowieckiego - 4,7 oraz lubuskiego - 4,9.

Osobom i rodzinom zagrożonym ubóstwem skrajnym wsparcie udzielane jest w ramach pomocy społecznej. W 2012 r. pomocą społeczną objęto 8,4% mieszkańców Polski. Ze świadczeń skorzystało 1.926.328 osób z 1.218.692 rodzin. Natomiast liczba wszystkich osób w tych rodzinach wyniosła 3.250.112. W porównaniu z 2011 r. zarówno liczba świadczeniobiorców, jak i liczba rodzin spadła o 5%.
W 2011 r. brak możliwości finansowych zapewnienia posiłku składającego się z mięsa, ryb deklarowało ok. 2,1 mln gospodarstw domowych tj. 15,7%, z czego 1,5 mln doświadczało pogłębionej deprywacji materialnej, 0,8 mln zagrożenia ubóstwem, a 0,4 mln niskiej intensywności pracy.
Gospodarstwa deklarujące brak możliwości zaspokojenia ze względów finansowych spożywania mięsa, ryb (lub wegetariańskiego odpowiednika) co drugi dzień, zamieszkiwało łącznie ok. 5,3 mln osób (14,1% populacji ogółem), w tym ok. 1,7 mln dzieci. Grupami największego ryzyka są samotni rodzice z co najmniej 1 dzieckiem na utrzymaniu i innymi osobami, rodziny złożone wyłącznie z osób niepełnosprawnych lub z co najmniej z 1 osobą niepełnosprawną i innymi osobami oraz rodziny wielodzietne. Ryzyko wzrasta w przypadku zamieszkiwania na terenach wiejskich.
2.1.2. Wskazanie rodzaju deprywacji materialnej, która ma być objęta programem operacyjnym
PO PŻ wspiera osoby i rodziny podlegające deprywacji materialnej, która polega na braku możliwości zaspokojenia potrzeb żywnościowych. Pomoc żywnościowa jest dostarczana w formie paczek lub posiłku.
2.2. Deprywacja materialna będąca przedmiotem pomocy
2.2.1 Opis

Artykuły spożywcze zakupione przez IP są nieodpłatnie dostarczane do magazynów OPR wskazanych przez OPO wyłonione zgodnie z r. 3.3. OPR są regionalnymi organizacjami wchodzącymi w skład struktury OPO lub ich organizacjami członkowskimi. ( u nas GOPS)
OPO nieodpłatnie przekazują artykuły spożywcze odbiorcom końcowym bezpośrednio przez placówki OPR bądź za pośrednictwem OPL. OPR dzielą artykuły spożywcze pomiędzy OPL i dostarczają do OPL. Podział artykułów spożywczych na OPL prowadzony jest w oparciu o liczbę odbiorców końcowych, z uwzględnieniem określonych przez IZ preferencji dla niektórych grup odbiorców oraz rodzajów artykułów spożywczych.
Łańcuchy dystrybucji:
- dostawy do placówek OPR, które przekazują artykuły spożywcze do OPL lub bezpośrednio odbiorcom końcowym,

Pomoc żywnościową w naszym ośrodku przekazuje się w formie paczek . Pomoc wydaje się wyłącznie w pomieszczeniach GOPS-u prowadzących dystrybucję.


1. warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia
2. programy edukacyjne propagujące zasady zdrowego odżywiania i przeciwdziałanie marnowaniu żywności
3. warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).


Działania mają na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego, w szczególności:  warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania i wykorzystania artykułów spożywczych . PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 przyjęty został Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. (M.P., poz.1024). Celem tego Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych. Kryterium do udzielenia pomocy wynosi 150% odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w ustawie. Formy udzielanej pomocy stanowią: posiłek, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności, świadczenie rzeczowe. Środki budżetu państwa przewidziane na realizację programu wynoszą rocznie 550 mln zł.
Dodano: 2016-10-04 14:09:26


TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW NA ŚWIADCZENIA RODZINNE NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY

INFORMUJEMY, IŻ WNIOSKI NA ŚWIADCZENIA RODZINNE NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2016/2017 ROZPOCZYNAJĄCY SIĘ 01.11.2016r. MOŻNA SKŁADAĆ OD 01.09.2016r.

PONADTO:

• OSOBY, KTÓRE WNIOSKI O ŚWIADCZENIA RODZINNE WRAZ Z DOKUMENTAMI ZŁOŻĄ DO 30.09.2016r. PRAWO DO ŚWIADCZEŃ ORAZ WYPŁATA ŚWIADCZEŃ ZA M-C LISTOPAD 2016 NASTĄPI DO KOŃCA LISTOPADA 2016

• OSOBY, KTÓRE WNIOSKI O ŚWIADCZENIA RODZINNE WRAZ Z DOKUMENTAMI ZŁOŻĄ W TERMINIE OD 01.10.2016r. DO 30.11.2016r. PRAWO DO ŚWIADCZEŃ ORAZ WYPŁATA ŚWIADCZEŃ ZA M-C LISTOPAD 2016 NASTĄPI DO KOŃCA GRUDNIA 2016

DRUKI WNIOSKÓW SĄ DOSTĘPNE DO POBRANIA W URZĘDZIE
Dodano: 2016-08-22 11:48:03


TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW NA ŚWIAD. Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY

INFORMUJEMY, IŻ WNIOSKI NA ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2016/2017 ROZPOCZYNAJĄCY SIĘ 01.10.2016r. MOŻNA SKŁADAĆ OD 01.08.2016r.

PONADTO:

• OSOBY, KTÓRE WNIOSKI O ŚWIADCZENIA WRAZ Z DOKUMENTAMI ZŁOŻĄ DO 31.08.2016r. - PRAWO DO ŚWIADCZEŃ ORAZ WYPŁATA ŚWIADCZEŃ ZA M-C PAŹDZIERNIK 2016 NASTĄPI DO KOŃCA PAŹDZIERNIKA 2016

• OSOBY, KTÓRE WNIOSKI O ŚWIADCZENIA WRAZ Z DOKUMENTAMI ZŁOŻĄ W TERMINIE OD 01.09.2016r. DO 31.10.2016r. PRAWO DO ŚWIADCZEŃ ORAZ WYPŁATA ŚWIADCZEŃ ZA M-C PAŹDZIERNIK 2016 NASTĄPI DO KOŃCA LISTOPADA 2016

DRUKI WNIOSKÓW SĄ DOSTĘPNE DO POBRANIA W URZĘDZIE.
Dodano: 2016-08-22 11:45:34


Polecamy

Te strony warto odwiedzićstrona głowna     |     e-urzad     |     dokumenty     |     kontakt
 
    Realizacja: ZEFIR FOTO - Krzysztof Firko