STRONA GŁÓWNA E-URZĄD DOKUMENTY KONTAKT
O ośrodku
    Akty Prawne
    Kadra Ośrodka
    Statut Ośrodka
    Regulamin
    Schemat Organizacyjny
    Zadania
Kontakt do Ośrodka
Pomoc Społeczna
    Formy Pomocy
    Akty Prawne
    Dla kogo Pomoc?
    Usługi Opiekuńcze
    Wymagane Dokumenty
Świadczenia Rodzinne
    Informacje ogólne
    Zasiłek Rodzinny
    Dodatki do Zas. Rodz.
    Wymagane Dokumenty
    Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
    Zasiłek Pielęgnacyjny
    Świadczenie Pielęgnacyjne
    Specjalny zasiłek opiekuńczy
    Świadczenie rodzicielskie
    Akty prawne
Fundusz Alimentacyjny
    Akty Prawne
    Uprawnieni
Dokumenty do pobrania
Terminy Wypłat Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
Świadczenia wychowawcze
    Akty prawne
    Terminy wypłat
Zespół Interdyscyplinarny
    Skład zespołu
    Dane kontaktowe
Procedura Niebieskie Karty
Karta Dużej Rodziny
RODO
Dodatki mieszkaniowe
Jednorazowa zapomoga "Za życiem"
Deklaracja dostępności
    Komunikat w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w OstaszewieWITAJ NA STRONIE GOPS W OSTASZEWIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostaszewie
ma przyjemność zaprosić Państwa do zapoznania się z niniejszym serwisem internetowym.
Wierzymy, że stanie się on dla Państwa cennym źródłem informacji o pracy naszej instytucji.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2020


PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA
w PODPROGRAMIE 2020


CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2020 – sierpień 2021, a jej celami szczegółowymi są:

a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,

b) racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

c) przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

d) prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: grudzień 2020 – sierpień 2021

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:
Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1542,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

2. Sposób kwalifikacji:
• OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
• OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem przekazywane będą do OPS, który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
• OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia [załącznik nr 6 do wytycznych].
ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.
1. Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2021 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 29,59 kg w tym: NAZWA ARTYKUŁU ILOŚĆ SZTUK NA OSOBĘ OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (KG/L) ILOŚĆ KG NA OSOBĘ CUKIER BIAŁY  4 1 4,00 BURACZKI WIÓRKI  4 0,35 1,40 FASOLKA PO BRETOŃSKU  3 0,5 1,50 HERBATNIKI MAŚLANE  2 0,2 0,40 GROSZEK Z MARCHEWKĄ  8 0,4 3,20 MUS JABŁKOWY  2 0,72 1,44 KASZA JĘCZMIENNA  3 0,5 1,50 KONCENTRAT POMIDOROWY  7 0,16 1,12 MAKARON JAJECZNY   10 0,5 5,00 MLEKO UHT  7 1 7,00 OLEJ RZEPAKOWY  4 1 4 PASZTET DROBIOWY  2 0,16 0,32 PŁATKI OWSIANE  2 0,5 1,00 POWIDŁA ŚLIWKOWE  5 0,3 1,50 FILET W OLEJU  7 0,17 1,19 RYŻ BIAŁY  2 1 2,00 SER PODPUSZCZKOWY  4 0,4 1,60 SZYNKA DROBIOWA  8 0,3 2,40 SZYNKA WIEPRZOWA  4 0,3 1,20 MIÓD NEKTAROWY  1 0,5 0,50 2. Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3] z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo.
3. Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2020 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 70% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 29,59kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych 5. W uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększyć liczbę opakowań.
6. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .
7. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym w ramach POPŻ nieodpłatnie.
SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:
Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:
Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:
• warsztaty kulinarne;
• warsztaty edukacji ekonomicznej;
• warsztaty dietetyczne;
• warsztaty niemarnowania żywności.
• inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących.
Działania towarzyszące mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub zdalnej: on-line, telefonicznej, wydawniczej. Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.
Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

• włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa; • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne); • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej); • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym; • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2020
Dodano: 2021-01-14 09:58:26
Bank Żywności

PODPROGRAM 2019 – efekty

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostaszewie z terenu województwa pomorskiego przy współpracy Bankiem Żywności w Tczewie realizowała/ło Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2019 – wrzesień 2020.


2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

• warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, sok jabłkowy, powidła śliwkowe);

• skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),

• mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),

• mięsne (szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju),

• cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),

• tłuszcze (olej rzepakowy),

• dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym )

2. Pomoc żywnościowa trafiła 475 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa pomorskiego
3. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
23 312,93 ton żywności;
2846 paczek żywnościowych;
0 posiłków;

4. W ramach Podprogramu 2019 dla 107 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 4 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:

◦ edukacji finansowej – 1 spotkań dla 26 uczestników
◦ żywieniowo dietetycznych – 1 spotkanie dla 27 uczestników
◦ Kulinarnych - 1 spotkanie dla 27 uczestników
◦ Niemarnowania żywności – 1 spotkanie dla27 uczestników
◦ Innych działań aktywizujących – 0 spotkań dla 0 uczestników
Dodano: 2020-12-02 08:26:55Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostaszewie zawiadamia, że jest organem właściwym, do którego należy składać wnioski o żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego niezbędnych do złożenia wniosku w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska lub Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska tzw. "Czyste powietrze".


do pobrania
Wzór wniosku o żądanie wydania zaświadczenia zawarty został z Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. (Dz. U. z 2020, poz. 1713)

Dodano: 2020-11-19 11:56:39Wnioski na świadczenia na nowy okres zasiłkowy 2020/2021


GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTASZEWIE INFORMUJE, ŻE WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKÓW RODZINNYCH I DODATKÓW, SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO, ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2020/2021 BĘDĄ PRZYJMOWANE:

OD 1 LIPCA 2020R. W FORMIE ELEKTRONICZNEJ
OD 1 SIERPNIA 2020R. W FORMIE TRADYCYJNEJ

DRUKI WNIOSKÓW SĄ DO POBRANIA W URZĘDZIE LUB NA STRONIE INTERNETOWEJ MINISTERSTWA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019


Ponadto informujemy, że w przypadku, gdy osoba złoży wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego wraz z dokumentami:
• do dnia 31 sierpnia 2020r. - ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada 2020r.
• od dnia 01 września 2020r. do dnia 31 października 2020r. - ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia 2020r.
• od dnia 01 listopada 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r. - ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 28 lutego 2021r.

W przypadku, gdy osoba złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z dokumentami:
• do dnia 31 sierpnia 2020r. - ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 października 2020r.
• od dnia 01 września 2020r. do dnia 30 września 2020r. - ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada 2020r.
• od dnia 01 października 2020r. do dnia 31 października 2020r. - ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia 2020r.
• od dnia 01 listopada 2020r. do dnia 30 listopada 2020r. - ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 stycznia 2021r.
• od dnia 01 grudnia 2020r. do dnia 31 stycznia 2021r. - ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 28 lutego 2021r.
Dodano: 2020-06-29 15:08:17


Polecamy

Te strony warto odwiedzićstrona głowna     |     e-urzad     |     dokumenty     |     kontakt
 
    Realizacja: ZEFIR FOTO - Krzysztof Firko