STRONA GŁÓWNA E-URZĄD DOKUMENTY KONTAKT
O ośrodku
    Akty Prawne
    Kadra Ośrodka
    Statut Ośrodka
    Regulamin
    Schemat Organizacyjny
    Zadania
Kontakt do Ośrodka
Pomoc Społeczna
    Formy Pomocy
    Akty Prawne
    Dla kogo Pomoc?
    Usługi Opiekuńcze
    Wymagane Dokumenty
Świadczenia Rodzinne
    Informacje ogólne
    Zasiłek Rodzinny
    Dodatki do Zas. Rodz.
    Wymagane Dokumenty
    Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
    Zasiłek Pielęgnacyjny
    Świadczenie Pielęgnacyjne
    Specjalny zasiłek opiekuńczy
    Akty prawne
Fundusz Alimentacyjny
    Akty Prawne
    Uprawnieni
Dokumenty do pobrania
Terminy Wypłat Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
Świadczenia wychowawcze
    Akty prawne
    Terminy wypłat
Zespół Interdyscyplinarny
    Skład zespołu
    Dane kontaktowe
Procedura Niebieskie Karty
Karta Dużej Rodziny
Dodatki mieszkanioweWITAJ NA STRONIE GOPS W OSTASZEWIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostaszewie
ma przyjemność zaprosić Państwa do zapoznania się z niniejszym serwisem internetowym.
Wierzymy, że stanie się on dla Państwa cennym źródłem informacji o pracy naszej instytucji.


INFORMUJEMY, IŻ W DNIU 17.11.2017r. (PIĄTEK)
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTASZEWIE BĘDZIE CZYNNY DO GODZINY 15.00

Dodano: 2017-11-17 09:08:49WYDAWANIE ŻYWNOŚCI OD DNIA 17.10.2017r. W GODZINACH OD 09.00 DO 14.00

Żywność zostanie wydana na podstawie dowodu osobistego i udokumentowanego dochodu rodziny/osoby (decyzja renty/ emerytury, zaświadczenie od pracodawcy)

Na podstawie wytycznych Instytucji zarządzającej (MRPiPS z dnia 28 grudzień 2016 r.) Od dnia 1 stycznia 2017 r.
Dla osób ubiegających się o żywność dochód nie może przekroczyć :
1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej
1028zl na osobę w rodzinie
Dodano: 2017-10-17 08:36:14


Komunikat Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim
SZANOWNY PRACODAWCO!

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim serdecznie zaprasza do współpracy w celu możliwości skorzystania w roku 2017 z następujących programów / projektów:

I. ALGORYTM - (dla wszystkich bezrobotnych bez ograniczeń)

– prace interwencyjne ( na okres 6 m-cy lub 12 m-cy)
- refundacje dla pracodawcy na utworzenie 4 stanowisk pracy ( w wysokości 20.000 zł).

II. PO WER – (dla osób do 30 roku życia, długotrwale bezrobotnych, kobiet, z orzeczeniem o niepełnosprawności)
- staże ( trzymiesięczne realizowane max do 20.12.2017 r.)
- bony stażowe, w ramach których realizowany jest staż u pracodawcy na okres 6 m-cy
- bony szkoleniowe na organizację indywidualnych szkoleń do wys. przeciętnego wynagrodzenia pod zapewnienie zatrudnienia u przyszłego pracodawcy

III. RPO Dz. 5.1 – (dla osób powyżej 30 lat, kobiet, długotrwale bezrobotnych, 50 +, z orzeczeniem o niepełnosprawności)
- szkolenia indywidualne dla bezrobotnego pod potrzeby przyszłego pracodawcy
- refundacje dla pracodawcy na utworzenie 20 stanowisk pracy (20.000 zł)

IV. RPO ZIT Dz. 5.2 – ( dla osób powyżej 30 lat , kobiet, długotrwale bezrobotnych, 50 +, z orzeczeniem o niepełnosprawności)
- szkolenia indywidualne dla bezrobotnego pod potrzeby przyszłego pracodawcy (kończące się egzaminem zewnętrznym)
- prace interwencyjne na okres 6 m-cy
- staże na okres 6 m-cy
- refundacja dla pracodawcy na utworzenie 1 stanowiska pracy ( 23.030 zł)

V. OBSZARY WIEJSKIE (dla osób ze wsi)
- refundacja dla pracodawcy na utworzenie 3 stanowisk pracy ( po 20.000 zł)

VI. WSPARCIE DLA MŁODYCH – program skierowany do osób bezrobotnych do 30 roku życia
- refundacja kosztów wynagrodzenia przez okres 12 m-cy w ramach dwuletnich umów zawartych z pracodawcą ( zwrot minimalnego wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne). UWAGA! Umowy z pracodawcą zawierane tylko do dnia 30.11.2017r.

VII. KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY – szkolenia dla pracowników i pracodawców.

Nabór wniosków zostanie ogłoszony w miesiącu wrzesień 2017r.

Priorytety wydatkowania środków KFS ustalone przez ministra właściwego ds. pracy: branże:
Przetwórstwo przemysłowe, Transport i gospodarka magazynowa, Opieka zdrowotna i pomoc społeczna, w zawodach deficytowych określonych w Barometrze zawodów na 2017r. określonych dla powiatu nowodworskiego,

 Priorytety wydatkowania środków rezerwy KFS ustalone przez Radę Rynku Pracy:

dla osób bez matury,
dla osób 45+,
dla osób niepełnosprawnych.
ABY SKORZYSTAĆ ZE ŚRODKÓW REZERWY KFS, MUSI ZOSTAĆ SPEŁNIONY CO NAJMNIEJ JEDEN Z PRIORYTETÓW MINISTRA I JEDEN PRIORYTET WYDATKOWANIA REZERWY OKREŚLONY PRZEZ RADĘ RYNKU PRACY.

W celu uzyskania bliższych informacji zachęcamy do kontaktu pod nr telefonu (55) 246 95 00.
Dodano: 2017-09-01 08:20:46


KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2017.


PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA
w PODPROGRAMIE 2017


CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018, a jej celami szczegółowymi są:

a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
b) racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
c) przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
d) prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES REALIZACJI PODPROGRAMU: 23.03.2017- 15.07.2018.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: sierpień 2017 – czerwiec 2018 

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywność [OPR] do Organizacji Partnerskich Lokalnych [OPL] na terenie województwa, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.: 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

2. Sposób kwalifikacji:

OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

1. Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych w formie paczek żywnościowych lub posiłków:

2. Paczka żywnościowa  to minimum kilka tj. składająca się z co najmniej  trzech artykułów spożywczych  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo  a wchodzących  skald zestawu.

Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje:

1. groszek z marchewką 4 kg,
2. fasola biała 4 kg,
3. koncentrat pomidorowy 1,76 kg,
4. buraczki wiórki 1,05 kg,
5. powidła śliwkowe 1,5 kg,
6. makaron jajeczny 4,5 kg,
7. makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg
8. ryż biały 4 kg,
9. kasza gryczana 2 kg,
10. herbatniki maślane 0,6 kg,
11. mleko UHT 7 l,
12. ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,
13. gulasz wieprzowy z warzywami 1,7 kg,
14. szynka drobiowa 3 kg,
15. szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,
16. pasztet wieprzowy 0,64 kg,
17. filet z makreli w oleju 1,7 kg,
18. cukier biały 4 kg,
19. olej rzepakowy 4 l;

3. Posiłek  to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).

4. W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia, lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.

5. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin.

6. Żywność wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ wydawana jest nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposób dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

  DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:
Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

warsztaty kulinarne;
  warsztaty edukacji ekonomicznej;
warsztaty dietetyczne;
warsztaty niemarnowania żywności.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne rzesz podopiecznych to:
włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.:
zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ.
Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

Dodano: 2017-09-01 07:41:29


Polecamy

Te strony warto odwiedzićstrona głowna     |     e-urzad     |     dokumenty     |     kontakt
 
    Realizacja: ZEFIR FOTO - Krzysztof Firko