STRONA GŁÓWNA E-URZĄD DOKUMENTY KONTAKT
O ośrodku
    Akty Prawne
    Kadra Ośrodka
    Statut Ośrodka
    Regulamin
    Schemat Organizacyjny
    Zadania
Kontakt do Ośrodka
Pomoc Społeczna
    Formy Pomocy
    Akty Prawne
    Dla kogo Pomoc?
    Usługi Opiekuńcze
    Wymagane Dokumenty
    Rodziny wspierające
Świadczenia Rodzinne
    Informacje ogólne
    Zasiłek Rodzinny
    Dodatki do Zas. Rodz.
    Wymagane Dokumenty
    Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
    Zasiłek Pielęgnacyjny
    Świadczenie Pielęgnacyjne
    Specjalny zasiłek opiekuńczy
    Świadczenie rodzicielskie
    Akty prawne
Fundusz Alimentacyjny
    Akty Prawne
    Uprawnieni
Dokumenty do pobrania
Terminy Wypłat Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
Świadczenia wychowawcze
    Akty prawne
    Terminy wypłat
Zespół Interdyscyplinarny
    Skład zespołu
    Dane kontaktowe
Procedura Niebieskie Karty
Karta Dużej Rodziny
RODO
Dodatki mieszkaniowe
Jednorazowa zapomoga "Za życiem"
Deklaracja dostępności
    Komunikat w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w OstaszewieWITAJ NA STRONIE GOPS W OSTASZEWIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostaszewie
ma przyjemność zaprosić Państwa do zapoznania się z niniejszym serwisem internetowym.
Wierzymy, że stanie się on dla Państwa cennym źródłem informacji o pracy naszej instytucji.

nabór na stanowisko asystent rodziny

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na stanowisko asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostaszewie

Forma zatrudnienia:umowa o pracę, wymiar czasu pracy 3/4 etatu
Okres zatrudnienia: od 15.12.2021r na czas określony
1) Wymagania niezbędne:
2) Wymiar czasu pracy: 3/4 etat;
3) Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostaszewie;
4) Przewidywany termin zatrudnienia: 15 grudzień 2021 r.

1. Wymagania niezbędne: *posiadanie obywatelstwa polskiego,
* korzystanie z pełni praw publicznych,
* nieposzlakowana opinia,
* niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe,
* posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
* wykształcenie; - wykształcenie; - wyższe o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna - lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną - lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn.zm.) - lub wykształcenie średnie i szkolenie w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną. Zakres programowy szkolenia, o którym mowa powyżej określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz. U. z 2011 r., Nr 272, poz. 1608), g) staż pracy - wykształcenie wyższe – minimum 1 rok stażu pracy - wykształcenie średnie – minimum 5 lat stażu pracy,
* kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona,
* kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego,
* kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
* prawo jazdy kat. „B” i posiadanie własnego środka transportu.
2. Wymagania dodatkowe:
* znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
* wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
* znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami * instytucjami pomocy społecznej,
* samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
* komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,
* umiejętność współpracy w zespole,
* odporność na sytuacje stresowe,
* umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
* znajomość regulacji prawnych z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, wsparcia kobiet w ciąży i rodzin, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych,
* preferowane cechy osobowościowe kandydatów: empatia, komunikatywność, odpowiedzialność, kreatywność, obowiązkowość, rzetelność, zaangażowanie i odporność na stres.
3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
* opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym lub koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej,
*opracowanie we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,
* udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
* udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych
* udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,
* udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,
* wspieranie aktywności społecznej rodzin,
* motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
* udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,
* motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
* udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,
* podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
* prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
* realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
* prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
* dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co trzy miesiące i przekazywanie tej oceny kierownikowi Ośrodka,
* monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
* sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,
*współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,
* współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą funkcjonującym na terenie gminy Ostaszewo oraz innymi podmiotami, których pomoc w wykonywaniu zadań asystent uzna za niezbędną.
Asystent rodziny świadczyć będzie usługi w miejscu zamieszkania rodziny między godziną 8.00 a 18.00 od poniedziałku do piątku, zgodnie z harmonogramem usług ustalonym wspólnie z pracownikiem socjalnym w porozumieniu z rodziną.
4. Wymagane dokumenty:
* cv
* list motywacyjny. List motywacyjny i cv należy opatrzyć klauzulą: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
d) kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy) e) kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje zakładów pracy
f)oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy)
g) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe
h) oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona
i) oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego
j) kopia dowodu osobistego
Uwaga! W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały ww. dokumentów.
5. Postępowanie rekrutacyjne:
Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego.
Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym.
Etap. II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostaszewie ul. Kościuszki 11 i dokonanie wyboru pracownika.
6. Warunki pracy:
określenie stanowiska – asystent rodziny,
forma zatrudnienia: 1 osoba, wymiar czasu pracy 3/4 etatu, przeciętnie 30 godzin tygodniowo, w systemie zadaniowego czasu pracy,
przewidywany okres zatrudnienia – od 15.12.2021 r. na czas określony,
miejsce wykonywania pracy – siedziba GOPS Ostaszewo oraz teren gminy Ostaszewo.
Przed zawarciem umowy o pracę kandydat będzie zobowiązany do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności.
7.Termin i sposób składania ofert:
Dokumenty (w zamkniętej kopercie) należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostaszewie lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kościuszki 11, 82-112 Ostaszewo w terminie do 30.11.2021 r. z dopiskiem Nabór na stanowisko- asystent rodziny (liczy się data wpływu oferty do Ośrodka do godz. 15.30) Aplikacje niekompletne lub które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Informacja o wynikach konkursu umieszczona będzie na tablicy informacyjnej GOPS i na stronie internetowej Ośrodka: http://www.gops-ostaszewo.pl. bip GOPS Ostaszewo 8.Informacje dodatkowe *Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych. *Dokumenty kandydatów, którzy w procesie naboru zakwalifikowali się do dalszego etapu i zostali umieszczeni w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego.
• Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu naboru wraz z datą rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej GOPS w Ostaszewie oraz na tablicy informacyjnej GOPS w Ostaszewie, w dniu 02.12.2021 roku.
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostaszewie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu z ważnych przyczyn.
• Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej GOPS w Ostaszewie oraz na tablicy informacyjnej GOPS w Ostaszewie.
• Klauzula informacyjna.
• 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO).
• 2. Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
• 3. Administratorem danych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostaszewie.
• 4. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: iod@mainsoft.pl
• 5. Cel przetwarzania danych:
przeprowadzenie naboru na stanowisko asystent rodziny.
Dodano: 2021-11-02 12:21:58Informujemy, że w dniu
05.10.2021r.
w godzinach od 10.00 do 12.00

na sali Świetlicy Wiejskiej w Nowej Kościelnicy -budynek starej szkoły ,
będzie wydawana żywność z Banku Żywności.

W celu odbioru żywności dla osób, które spełniają kryterium dochodowe, które zgodnie z wytycznymi nie może przekroczyć
dla osoby samotnej 1.542,20 zł
dla osoby w rodzinie 1.161,60 zł

Dla osób które chcą skorzystać po raz pierwszy z tej formy pomocy, prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym w celu weryfikacji dochodu oraz wystawienia skierowania pod nr. telefonu 55-247-15-61


Żywność będzie wydawana do wyczerpania zapasów>
Dodano: 2021-10-04 11:42:24


ogłoszenie
Informujemy, że w dniach:

28.09.2021r.i 30.09.2021r.
w godzinach od 10.00 do 12.00

na sali Świetlicy Wiejskiej w Nowej Kościelnicy -budynek starej szkoły ,
będzie wydawana żywność z Banku Żywności.

W celu odbioru żywności dla osób, które spełniają kryterium dochodowe, które zgodnie z wytycznymi nie może przekroczyć
dla osoby samotnej 1.542,20 zł
dla osoby w rodzinie 1.161,60 zł

Dla osób które chcą skorzystać po raz pierwszy z tej formy pomocy, prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym w celu weryfikacji dochodu oraz wystawienia skierowania pod nr. telefonu 55-247-15-61


Żywność będzie wydawana do wyczerpania zapasów>
Dodano: 2021-09-27 09:29:31


ogłoszenie
Informujemy, że w dniach:

21.09.2021r.,22.09.2021r.,23.09.2021r
w godzinach od 10.00 do 12.00

na sali Świetlicy Wiejskiej w Nowej Kościelnicy -budynek starej szkoły ,
będzie wydawana żywność z Banku Żywności.

W celu odbioru żywności dla osób, które spełniają kryterium dochodowe, które zgodnie z wytycznymi nie może przekroczyć
dla osoby samotnej 1.542,20 zł
dla osoby w rodzinie 1.161,60 zł

Dla osób które chcą skorzystać po raz pierwszy z tej formy pomocy, prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym w celu weryfikacji dochodu oraz wystawienia skierowania pod nr. telefonu 55-247-15-61


Żywność będzie wydawana do wyczerpania zapasów>
Dodano: 2021-09-20 08:43:57


Polecamy

Te strony warto odwiedzićstrona głowna     |     e-urzad     |     dokumenty     |     kontakt
 
    Realizacja: ZEFIR FOTO - Krzysztof Firko