STRONA GŁÓWNA E-URZĄD DOKUMENTY KONTAKT
O ośrodku
    Akty Prawne
    Kadra Ośrodka
    Statut Ośrodka
    Regulamin
    Schemat Organizacyjny
    Zadania
Kontakt do Ośrodka
Pomoc Społeczna
    Formy Pomocy
    Akty Prawne
    Dla kogo Pomoc?
    Usługi Opiekuńcze
    Wymagane Dokumenty
    Rodziny wspierające
Świadczenia Rodzinne
    Informacje ogólne
    Zasiłek Rodzinny
    Dodatki do Zas. Rodz.
    Wymagane Dokumenty
    Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
    Zasiłek Pielęgnacyjny
    Świadczenie Pielęgnacyjne
    Specjalny zasiłek opiekuńczy
    Świadczenie rodzicielskie
    Akty prawne
Fundusz Alimentacyjny
    Akty Prawne
    Uprawnieni
Dokumenty do pobrania
Terminy Wypłat Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
Świadczenia wychowawcze
    Akty prawne
    Terminy wypłat
Zespół Interdyscyplinarny
    Skład zespołu
    Dane kontaktowe
Procedura Niebieskie Karty
Karta Dużej Rodziny
RODO
Dodatki mieszkaniowe
Jednorazowa zapomoga "Za życiem"
Deklaracja dostępności
    Komunikat w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w OstaszewieWITAJ NA STRONIE GOPS W OSTASZEWIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostaszewie
ma przyjemność zaprosić Państwa do zapoznania się z niniejszym serwisem internetowym.
Wierzymy, że stanie się on dla Państwa cennym źródłem informacji o pracy naszej instytucji.


Uprzejmie informujemy, że na podstawie Zarządzenia nr 5/2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostaszewie dzień 4 maja 2021 (wtorek) jest dniem wolnym od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostaszewie, w zamian za święto przypadające w sobotę 1 maja 2021 r.
Dodano: 2021-04-30 09:05:21Informujemy, że w dniach:

09.04.2021 r. piątek,

12.04.2021 r. poniedziałek,

13.04.2021 r. wtorek,

14.04.2021 r. środa,


w godzinach od 10 do 13

na sali Gminnego Domu Kultury i Sportu w Ostaszewie,
będzie wydawana żywność z Banku Żywności.

W celu odbioru żywności dla osób, które spełniają kryterium dochodowe, które zgodnie z wytycznymi nie może przekroczyć
dla osoby samotnej 1.542,20 zł
dla osoby w rodzinie 1.161,60 zł

Żywność zostanie wydana na podstawie dowodu osobistego i udokumentowanego dochodu netto za miesiąc marzec 2021 r. rodziny/osoby (decyzja renty/ emerytury, zaświadczenie od pracodawcy)


dotyczy osób, które nie mają wydanego jeszcze skierowania

Żywność będzie wydawana do wyczerpania zapasów>
Dodano: 2021-04-06 07:58:22Informacja

Informuję, że w dniu 02.04.2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostaszewie bedzie czynny do godziny 13:00.

Za utrudnienia przepraszamy.
Dodano: 2021-04-02 08:51:59


Nabór samodzielny referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Nabór na wolne stanowisko samodzielny referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - stanowisko samodzielny referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostaszewie
 
Przedmiot naboru:
1) Stanowisko urzędnicze samodzielny referent ds. obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego;
2) Wymiar czasu pracy: 1 etat;
3) Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostaszewie;
4) Przewidywany termin zatrudnienia: 26 kwiecień 2021 r.

1. Wymagania niezbędne: • wykształcenie wyższe, średnie ekonomiczne lub administracyjne;
• znajomość ustawy o świadczeniach rodzinnych;
• znajomość ustawy o  pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
• znajomość ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
• znajomość ustawy o  pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
• znajomość ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
• znajomość ustawy  kodeks postępowania administracyjnego;
• znajomość procedur administracyjnych oraz regulacji prawnych ze szczególną znajomością ww. ustaw i rozporządzeń w sprawie trybu postępowania o ww. świadczenia;
• bardzo dobra znajomość obsługi programów MS Office (Excel, Word),
• obywatelstwo polskie;
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
• brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
• nieposzlakowana opinia.
2. Wymagania dodatkowe:
• umiejętność interpretacji przepisów prawa;
• umiejętność formułowania decyzji oraz innych pism administracyjnych;
• umiejętność analitycznego myślenia;
• umiejętność rozwiązywania problemów;
• umiejętność dobrej organizacji pracy własnej i pracy w zespole;
• odporność na stres, komunikatywność, kreatywność, sumienność;
• umiejętność dostosowania tempa pracy do ustawowych terminów;
• umiejętność planowania pracy;
• gotowość do podnoszenia kwalifikacji;
• mile widziane doświadczenie zawodowe przy obsłudze świadczeń rodzinnych;
3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
• udzielanie informacji dotyczących warunków nabywania prawa do świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz zasad ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń;
• przyjmowanie wniosków, sprawdzanie ich zgodności pod względem merytorycznym i formalnym;
• rozpatrywanie wniosków, prowadzenie postępowań administracyjnych, prowadzenie rejestru i ewidencji złożonych wniosków;
• opracowywanie projektów decyzji administracyjnych, postanowień w sprawach indywidualnych z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego;
• sporządzanie list wypłat realizowanych świadczeń;
• prowadzenie korespondencji w prowadzonych sprawach;
• prowadzenie postępowań w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń;
• przygotowywanie analiz, raportów i sprawozdań kwartalnych i rocznych w zakresie określonym przez przełożonego;
• sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych;
• prawidłowe, rzetelne i terminowe prowadzenie powierzonych spraw zgodnie z przepisami prawa;
• gromadzenie, kompletowanie i przechowywanie dokumentacji prowadzonych spraw;
• stałe podnoszenie kwalifikacji poprzez bieżące zapoznawanie się z przepisami;
• praca w systemach komputerowych obsługujących świadczenia rodzinne i funduszu alimentacyjnego;
• prowadzenie spraw dotyczących dochodzenia świadczeń nienależnie pobranych;
• przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami i odbieranie oświadczeń majątkowych od dłużników;
• współpraca z komornikiem sądowym;
• współpraca z Urzędem Pracy w zakresie aktywizacji dłużników alimentacyjnych;
• przygotowywanie wniosków do Prokuratury o ściganie za przestępstwo uchylania się od obowiązku alimentacyjnego;
• prowadzenie imiennego rejestru dłużników i analityki zobowiązań dłużników alimentacyjnych względem państwa i gminy;
• współpraca z innymi instytucjami, urzędami, pracodawcami;
• przekazywanie informacji gospodarczych do Biur Informacji Gospodarczych dotyczących zobowiązań alimentacyjnych dłużników;
• udział w szkoleniach w celu podnoszenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
• wykonywanie innych poleceń zleconych przez Kierownika.
4. Wymagane dokumenty:
• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
• CV;
• list motywacyjny;
• kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie i staż pracy;
• kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;
• kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
• w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność;
• oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;
• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
• oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
• oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji– zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L z 2016 nr 119/1-(zwanym dalej RODO);
• inne, które kandydat uzna za ważne dla jego przyszłej pracy.
5. Warunki pracy na stanowisku:
• Warunki dotyczące pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca w siedzibie GOPS w Ostaszewie ul. Kościuszki 11; 82-112 Ostaszewo,
• Praca wymagająca bezpośredniej obsługi petenta;
• Wykonywanie obowiązków pod presją czasu, odporności psychicznej i radzenia sobie ze stresem;
• Wykonywanie zadań przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie w pomieszczeniach sztucznie oświetlonych;
• Wyjazdy służbowe związane z uczestnictwem w szkoleniach;
• Stanowisko komputerowe wyposażony w pakiet biurowy i programy do obsługi świadczeń;
• Oprogramowanie MS Windows;
• rozpoczęcie stosunku pracy 26 kwietnia 2021 roku.
• Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  w zaklejonej kopercie lub przesłać w terminie do dnia 14.04.2021 r. pod adresem:
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostaszewie
ul. Kościuszki 11
82-112 Ostaszewo
w zaklejonych kopertach z dopiskiem:
„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – samodzielny referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego”.
• Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Ośrodka).
• Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów, którzy ubiegali się o zatrudnienie na stanowisku urzędniczym będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną, za wyjątkiem oryginałów świadectw, dyplomów, zaświadczeń itp., które odbierane będą osobiście przez zainteresowanych.
• Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu naboru wraz z datą rozmowy kwalifikacyjnej  zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej GOPS w Ostaszewie oraz na tablicy informacyjnej GOPS w Ostaszewie,  w dniu 15.04.2021 roku.
• Dodatkowe informacje: tel. +48792945229
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostaszewie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu z ważnych przyczyn.
• Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej GOPS w Ostaszewie oraz na tablicy informacyjnej GOPS w Ostaszewie.
  • Klauzula informacyjna.
• 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO).
• 2. Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
• 3. Administratorem danych jest  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostaszewie.
• 4. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych:  iod@mainsoft.pl
• 5. Cel przetwarzania danych:
przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
Dodano: 2021-04-01 11:30:15


Polecamy

Te strony warto odwiedzićstrona głowna     |     e-urzad     |     dokumenty     |     kontakt
 
    Realizacja: ZEFIR FOTO - Krzysztof Firko